Historisk arkiv

Medarbeiderundersøkelse i Hobøl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Hobøl kommune deltok i nettverk Kompetanse Vest og Øst i pulje 1. I vår gjennomførte kommunen en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte med vekt på kompetanse og kompetansemobilisering.

Temadag i Hobøl kommune
En nesten fullstappet sal venter i spenning på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i Hobøl kommune (foto: Ingebjørg Sørenes).


Hobøl kommune deltok i nettverk Kompetanse Vest og Øst i pulje 1. I vår gjennomførte kommunen en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte med vekt på kompetanse og kompetansemobilisering.


Bakgrunnen for undersøkelsen var blant annet forskningsresultater som viser at en stor andel (25-40%) av medarbeidere både i privat og offentlig sektor ikke får brukt sin jobbrelevante kompetanse godt nok.


På temadagen 30. mai la Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI, frem resultatene fra undersøkelsen. Lai innledet med å drøfte de fire komponentene i kompetansebegrepet; kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Ifølge Lai er kunnskaper er overfokusert og holdninger underfokusert i kompetansearbeidet.


De foreløpige analysene av medarbeiderundersøkelsen (229 svarte i undersøkelsen, en svarprosent på 60) viste blant annet at de ansatte i Hobøl har høy indre motivasjon og mestringstro, og opplever stor selvstendighet og høy innflytelse på jobben.


Av utfordringer avdekket undersøkelsen at det er behov for sterkere mestringsstøtte fra leder og kolleger, behov for større fleksibilitet, og at det trengs større fokus på læring i organisasjonen.  I tillegg til medarbeiderundersøkelsen skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser som skal sammenholdes med medarbeiderundersøkelsen. På bakgrunn av dette vil kommunen lage og sette i verk realistiske kompetanseplaner, og deretter gjennomføre tilsvarende medarbeider- og brukerundersøkelser de kommende to årene.