Historisk arkiv

Avklaringsfase

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Formålet med avklaringsfasen er å klargjøre:

  • Hensikten med prosjektet
  • Konsekvensen om en ikke gjennomfører prosjektet
  • Hvordan prosjektet skal organiseres
  • Hvordan kommuneorganisasjonen skal orienteres og medvirke i prosjektet
  • Samarbeidspartnere

Utarbeidelse av mandatet bør foregå i et bredt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene.  Denne gjennomgangen kan nedfelles i et kortfattet notat som et prosjektmandat. 

Prosjektmandatet foreligger som en overordnet avtale om hvorfor prosjektet er viktig, hvem som skal være med i selve prosjektorganisasjonen, samt hvordan øvrige interessenter og eiere av prosjektet skal orienteres og medvirke underveis i prosjektet. Prøv også å tenke igjennom konsekvensene dersom prosjektet ikke gjennomføres.

Program eller prosjekt?
Dersom kommunen skal arbeide med flere av temaene, eksempelvis sykefravær og heltid-deltid, er programformen egnet.  Et program erett eller flere selvstendige prosjekt som skal bidra til oppnåelse av et overordnet effektmål. Det utarbeides et overordnet programmandat og en programplan i tillegg til prosjekterplaner for det enkelte prosjekt.

Et prosjekt er en definert og tidsavgrenset arbeidsoppgave utført av en midlertidig prosjektorganisasjon på oppdrag fra basisorganisasjonen. Et prosjekt kan bestå av flere delprosjekter, der hvert delprosjekt har et avhengighetsforhold til prosjektet. Eksempelvis at kommunen arbeider med heltid, og ett av prosjektene går ut på å heve kompetansen til involverte medarbeidere.

Tilbake