Historisk arkiv

Gjennomføring og evaluering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Gjennomføringsfasen går ut på å gjennomføre det som er beskrevet i planleggingsfasen. Evaluering er en kontinuerlig prosess for å sikre at en har rett kurs. Evaluering innebærer alt fra å sende ut questback etter temadager og hente ut statistikk på måloppnåelse, til å gjennomgå økonomi, gevinstrealiseringsplan og risikoanalyser i selve prosjektet. Prosjektet og prosjektplan justeres på bakgrunn av slike evalueringer.

Figur som illustrerer prosjektgjennomføring og evaluering

Evalueringsverktøy

Det er flere verktøy som kan benyttes for å evaluere resultater i prosjektet. Kommunen kan hente inn ekstern kompetanse, eller kjøre egne interne undersøkelser blant ansatte. Dette kan være tidkrevende prosesser.

En egnet metode for selvevaluering som lar seg gjennomføre i eksempelvis et styringsgruppemøte, er Innoco sin modell for evaluering av innovasjonsprosjekter. Vi har benyttet modellen som inspirasjon, og foretatt enkelte justeringer. 

Styringsgruppa i prosjektet er et velegnet forum for evaluering av prosjektet. Styringsgruppa kan i fellesskap diskutere seg gjennom punktene og gi sin bedømming. Dette kan gjøres ved at en blir en enige om en skala, og lar hver enkelt gi sin karakter. Den dårligste karakteren ”vinner”. 

Områder som oppnår dårlig score, er kritiske faktorer som løftes inn i risikoanalysen, jf risikoanalyse. Løsninger og tiltak som synes å gi gode resultater er viktige drivere som må diskuteres med tanke på gevinstrealisering.

Faktorer

Resultat

Behov (hensikt)

Hva er behovet? Hvordan oppdaget vi behovet? (Gjettet, fikk det fra brukere/ansatte, identifiserte oss med brukere/ansatte)

 

Løsning (tiltak)

Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? Hvordan har vi målt at løsningen/tiltaket dekker behovet?

 

Prosjektleder

Har vi støttet godt nok opp om prosjektleder? Har denne personen mange andre oppgaver i tillegg?

 

Team

Hvilke team har vi?Hvordan har vi satt sammen disse? Har vi den kompetansen vi trenger? Støttet teamet prosjektleder?

 

Forankring

Var det god støtte/forankring hos partene? Var de ansatte interesserte i å få oppgaven løst? Var mål og hensikt forstått av alle? Var de ulike interessentene involvert i prosjektet eller ble de kun oppdatert?

 

Tilbake