Historisk arkiv

Nyttige begreper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Begreper som benyttes i gjennomgangen:

Aktør/interessent

Ansvar og oppgaver

Basisorganisasjon

Basisorganisasjon er en formelt organisert organisasjon som har en ”varig” karakter, med en visjon og et langsiktig mål.  Basisorganisasjonen kan vurdere alternative måter å løse en oppgave på når egen organisering ikke kan løse oppgaven på en effektiv måte. Et slik alternativ er prosjekt.

Prosjekteier A

Prosjekteier A er en som stiller krav til og er engasjert i prosjektets målsetting, organisering fremdrift. Prosjekteier A bidrar med større ressurser.

Prosjekteier B

Prosjekteier B er en som stiller krav til resultat og som bidrar med ressurser

Prosjekteier C

Prosjektier C en som bidrar med ressurser til prosjektet og ønsker å være profilert som prosjekteier. Samtidig betyr resultatet lite for egen utvikling/organisasjon

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er A-eier i prosjektet. Oppdragsgiver utarbeider og koordinerer med øvrige eiere prosjektmandatet. Oppdragsgiver utnevner Prosjektansvarlig

Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen er den midlertidige organisasjonen som opprettes for å gjennomføre et prosjekt

Prosjektansvarlig (PA)

PA er hovedbindeleddet mellom prosjektorganisasjon og basisorganisasjon. I prosjektorganisasjoner med styringsgruppe er dette leder av styringsgruppa

Prosjektleder (PL)

PL er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet

Styringsgruppe

Det kan opprettes en styringsgruppe i prosjektet. Dette er en formell gruppe som skal fungere som PA s støttespiller og rådgiver. Styringsgruppen arbeider strategisk. Styringsgruppens viktigste oppgave er å bidra til at prosjektet får nødvendige ressurser, gi råd i problemstillinger om prosjektet, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift, kommunisere og følge opp sine egne beslutninger. Styringsgruppen settes sammen av personer med ulike erfaringer og kompetanse som er viktig for prosjektets fremdrift. Det utarbeides alltid referat for styringsgruppen.

Dersom det besluttes at det skal opprettes en egen styringsgruppe vil det være viktig å diskutere hva den enkelte har av kunnskap og kompetanse som kan komme prosjektet til nytte, og hvordan og hvem som har ansvaret for å rapportere til basisorganisasjonen.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen er den operative arbeidsgruppen og ledes av PL

Referansegruppe

Prosjektet kan også opprette andre grupper som eksempelvis rådgivende organer

Tilbake