Historisk arkiv

Rapportering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Departementet har tilbakemeldingsfrister på bruken av tilskuddsmidlene og fremdrift og resultat i prosjektet. Nedenfor finner du en opplisting over hva som skal rapporteres når, og hvilke maler som skal benyttes.

Sluttrapportering

For at vi skal kunne gi kommunene mest mulig resultater og best mulig kunnskap om gevinster i programperioden, må vi ha sluttrapport fra kommunene innen 01.11.2015. Det er avgjørende for avviklingen av programmet at alle overholder denne fristen.

Bakgrunnen for å fremskynde tidsfristen med en måned er at vi ønsker å gi en samlet og representativ presentasjon av kommunenes resultater og programmets gevinster på programmets avslutningskonferanse 1. desember. 

I rapporteringsskjemaet vil vi etterspørre resultater fra hele prosjektperioden, til og med tredje kvartal 2015. Vi legger opp til en elektronisk innrapportering. Det vil komme mer informasjon om spørsmålene allerede i august/september, slik at kommunene har tid til å fremskaffe nødvendig data. Det vil ikke bli halvårsrapportering eller årsrapportering utover dette.

Når fullstendig rapportering er innsendt, utbetales tilskuddet for 2015.

Rapportering sendes sekretariat@kmd.dep.no.

Tidsfrister

DatoRapporteringSak merkes Mal
15. nov. Anmodning om utbetaling av tilskudd og oppstilling av bruk av midler 2015 Anmodning om utbetaling av tilskudd 2015 Mal for anmodning om utbetaling (docx)
 1. nov.  Sluttrapportering   Mal for innhenting av kvanitative data (xlsx)

Tips til rapporteringen:

Integrer rapporteringen i egen prosjektstyring. Bruk styrings- og prosjektgruppe møter aktivt til å diskutere dere gjennom det som skal rapporteres. Slik kan dere få framhevet det som fungerer og endret det som ikke fungerer.

Legg inn rapporteringsfristene i milepæls/aktivitetsplan. Rapporteringen kan benyttes internt i kommunen i arbeidet med å forankre prosjektet, og eksternt for å profilere prosjektet.

Opprett egen prosjektkonto i kommunens regnskapssystem. Bruker dere stillingsressurser kan hele/deler av lønna regnskapsføres den kontoen. Dette vil gjøre det lettere å hente ut tall til økonomirapportene per 1. september og 1. november. Egen prosjektkonto gjør det lettere å følge økonomien. Dere får synliggjort kommunens egenandel, og hva prosjektgjennomføringen i realiteten koster. En bedre økonomisk oversikt vil lette arbeidet med å definere økonomiske gevinster ved prosjektet, samt implementeringskostnader.