Historisk arkiv

Heltidskultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Årsaken til uønsket deltid, omfanget og utfordringer kan variere fra kommune til kommune. Deltidsproblematikken i kommunene påvirker kvaliteten i tjenestene, rekruttering og utdanning av helsepersonell og likestilling.

Mål 
Programmets mål innenfor tema heltid/deltid er å etablere en heltidskultur og prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

Kunnskapen og mulighetene som ligger i en heltidskultur er etter hvert godt dokumentert. Målet med Sammen om en bedre kommune er å formidle de positive konsekvensene heltidsstillinger har for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbudet.

Kommunene bør prøve ut løsninger som innebærer å tilby hele stillinger. De bør arbeide for å gjøre heltid til normen også innen sektorer som helse- og omsorg, hvor deltidsarbeid er svært utbredt.

KMD har samarbeidet med Arbeids- og sosialdepartementet om å samordne Sammen om en bedre kommune med Arbeids-departementets program Ufrivillig deltid, hvor 47 prosjekter har deltatt. 

Kunnskapsstatus
For å sikre enkel tilgang til relevant og oppdatert kunnskap om kompetanse og rekruttering, har FAFO på oppdrag av Arbeidsdepartementet laget en 
kunnskapsstatus om temaet.

Heltidsmodellen
Agenda Kaupang har utviklet et verktøy som synliggjør gevinster og kostnader ved å etablere en heltidskultur. Til verktøyet medfølger et veiledningshefte som forklarer modellen og setter heltidsproblematikken inn i en videre kontekst.

Nyttige lenker