Historisk arkiv

Innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Noen av kommunene i Sammen om en bedre kommune arbeider spesielt med innovasjon knyttet til de fire hovedtemaene i programmet. Å ta i bruk innovasjon som metode handler blant annet om hvordan kommunen organiserer tjenestene, bruk av ny teknologi og samspillet mellom kommunen, innbyggerne, frivillig sektor og næringsliv.

Kommunene har lang tradisjon i å være innovative organisasjoner. De forholder seg til stadig endrede rammebetingelser, og nye og endrede behov krever hele tiden tilpasninger og forbedringer i måten man arbeider på eller yter tjenester til innbyggerne.

Innovasjon og modernisering vil være viktig for bærekraftige kommunale tjenester i fremtiden. Vi står overfor store samfunnsmessige utfordringer som ikke kan løses gjennom tradisjonelt forbedringsarbeid eller effektivisering. Det må derfor tenkes nytt rundt hvordan kommunene utnytter potensialet i hele organisasjonen og hvordan man samarbeider tverrfaglig og på tvers av sektorer og aktører.

Ny teknologi har også åpnet opp for nye muligheter, som selvbetjeningsløsninger og nye måter å organisere arbeidet på. Programmets tilnærming, med et organisert samarbeid mellom hovedaktørene i kommunen, er godt egnet for innovativt utviklingsarbeid. Arbeidet skal bidra til at de involverte sitter igjen med ny kunnskap om innovasjonsprosesser i praksis, noe som vil være relevant for andre utfordringer i kommunen.

Regjeringen Stoltenberg II la våren 2013 frem en strategi for innovasjon i kommunesektoren i forbindelse med kommuneproposisjonen 2014. Les "Nye vegar til framtidas velferd" (pdf)

Nyttige lenker:

Anbefalt litteratur:

Læringsnettverk og innovasjon i kommunene. Moland, Leif E., Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad. Fafo-rapport 2013:52.

Innovasjonsprosesser i norske kommuner. Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse. Ringholm, Toril, Nils Aarsæther, Peter Bogason og May-Britt Ellingsen (2011): Norut Samfunnsforskning

Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemidlar og verkemiddelaktørar. Teigen, Håvard, Terje Skjeggedal, Asgeir Skålholt (2010): Høgskolen i Lillehammer

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene. Moland, Leif E., Ketil Bråthen og Odd Bjørn Ure fra Fafo, Helge Renå, Christian Skattum og Tone H. Sollien fra Asplan Viak AS (2010): Asplan Viak

Den innovative kommune - lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. Frankelius, Per og Utbult, Mats (2009): Sveriges kommuner och Landsting

Fylkeskommunen som regional samordningsmyndighet og utviklingsaktør. Bolkesjø, Torjus og Halvard Vike i Telemarksforskning, rapport 4/1999 (Finnes ikke elektronisk).