Historisk arkiv

Arbeidsmiljøets betydning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det er en del faktorer som går igjen i de vitenskapelige studiene for hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø. Mange av disse er i stor grad knyttet til organisatoriske forhold. Godt arbeidsmiljø kan også forstås som opplevelse av trivsel og velvære på arbeidsplassen.

Osborg Ose m.fl. (2009) viser i en undersøkelse om inkluderende arbeidsliv i kommunene at sosial støtte fra ledere er viktig for opplevelsen av å mestre arbeidsoppgavene. I tillegg viser undersøkelsen at en viss grad av fleksibilitet og passe arbeidsbelastning er viktig for at hjelpepleierne skal oppleve trivsel og velvære i arbeidet.

En undersøkelse utført av Lien og Gjernes fra 20093 viser også at faktorer knyttet til ledelse og en rimelig arbeidsbelastning er viktig for trivsel, og for å unngå fravær. I tillegg nevnes nok fagutdannet grunnbemanning, tid til å levere tjenester av god kvalitet og opplevelsen av å være del at et større faglig fellesskap.