Historisk arkiv

Helsefremmende arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeidsmiljøloven slår ikke bare fast at arbeidsmiljøet skal være innrettet slik at arbeidstakerne skal vernes for å unngå skader og ulykker, men også at arbeidet skal være helsefremmende:

«Lovens formål er å sikre arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon» (AML §1 – 1).

Konseptet "helsefremmende arbeid" tar for seg hele mennesket - både det organisatoriske mennesket (medarbeideren) og det private mennesket. Tiltak innenfor denne tilnærmingen bør dermed rette seg mot tiltak både på det organisatoriske nivået, arbeidsplassnivået og på individnivå.

Det kan være mange ulike grunner til at virksomheter velger en tilnærming som helsefremmende arbeid, og det trenger ikke nødvendigvis kun handle om å redusere sykefraværet. Andre vanlige mål er å øke de ansattes arbeidsmotivasjon, øke de ansattes trivsel og velvære samt deres arbeidsevne. Dette blir ofte sett i sammenheng med økt kvalitet i de tjenester virksomheten tilbyr.