Historisk arkiv

IA-virkemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Siden 2001 har intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen vært et hovedvirkemiddel for å

  1. forebygge og redusere sykefravær
  2. øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne
  3. hindre utstøting fra arbeidslivet
  4. øke avgangsalderen for eldre arbeidstakere.

Mye av fokuset i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv har vært konsentrert om delmål 1 - å redusere sykefraværet. Redusert sykefravær har også vært en viktig motivasjon for virksomhetene som har inngått IA avtale.

Forskning viser at virksomheter som har IA-avtale har høyere sykefravær enn virksomheter som ikke har IA-avtale. En vanlig forklaring på dette er at virksomheter som har valgt å undertegne IA-avtalen i utgangspunktet har et høyt fravær.

Forskning viser også at IA-avtalen har vært mindre effektiv i statlig og kommunal sektor sammenlignet med privat sektor. Osborg Ose m.fl. (2011) antyder at IA-avtalen muligens ikke er godt nok tilpasset kommunal sektor og begrunner dette med at det i kommunene ikke finnes arenaer, eller gode nok arenaer, for å arbeide med forebygging og mistrivsel.