Historisk arkiv

Kortfattet sammendrag av rapporten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I kunnskapsstatusen går Fafo gjennom enkelte norske, svenske og danske studier som på ulike måter kan bidra til å belyse sykefravær og nærvær.

Litteraturen som refereres i rapporten viser at fraværs- og nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess som man aldri kan slippe taket i, og som må være godt forankret på alle nivåer i organisasjonen. De som lykkes best er opptatt av forankring, involverer medarbeiderne, de tillitsvalgte/verneombud i arbeidet og tar utgangspunkt i skreddersydde lokale løsninger.

På bakgrunn av sistnevnte er det optimistisk å tro at man kan utarbeide en beste praksis som alle kommuner vil kunne benytte for å redusere sykefraværet eller øke nærværet. Det man heller kan se for seg er at kommunene kan dele ideer til gode arbeidsprosesser, som man så må tilpasse sin egen lokale virksomhet/avdeling. Godt sykefraværsarbeid/nærværsarbeid er kort og godt krevende, og fordrer at man innehar kunnskap og ressurser.

Man vet mye om risikofaktorer - altså hvilke faktorer som kan bidra til å skape fravær. Det foreligger også noe kunnskap om hva som bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser. Det man vet minst om, er hvilken effekt ulike tiltak har på sykefravær/nærvær.

En utfordring kan være at mange virksomheter setter i gang tiltak uten å ha kunnskap om hvorvidt tiltakene har effekt, eller at de innfører tiltak som ikke blir evaluert på en vitenskapelig måte og som man i etterkant derfor ikke kan si med sikkerhet har hatt effekt eller ikke. Ofte kan det være andre forhold i organisasjonen eller en kombinasjon av tiltaket og/eller andre faktorer som har bidratt til endringene uten at man er bevisst dette.

En annen utfordring er at det er mangel på studier som studerer tiltaks effekter over lang nok tid. I mange studier etterlyses prosjekter som går over flere år slik at man kan studere eventuelle effekter over en lengre tidsperiode. Da vil man blant annet fange opp om de endringene man har observert kun har en kortvarig effekt, eller om effekten knyttet til et utprøvd tiltak først kommer til syne etter noen år.