Historisk arkiv

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har tatt initiativ til å etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling. Hovedmålet for senteret er å bidra til å støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ.

Tettsted.

Regjeringen har tatt initiativ å etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling. Senteret skal støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ. Senteret får navnet Distriktssenteret, og lokaliseres i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug. 

I St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet varslet regjeringen ønsket om å etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling. Formålet med senteret er å bidra til å støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ. Distriktssenteret får som overordnet mål å være en kunnskaps- og erfaringsbase og støttespiller for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder, og aktivt bidra til kompetanseoppbygging om distriktsutfordringer i bred forstand.

Distriktssenteret skal ha sine hovedoppgaver knyttet til innhenting, systematisering og formidling av kunnskap og erfaringer om lokale utviklingstiltak, aktiv støtte og veiledning til lokale initiativ og aktører og framskaffe relevant dokumentasjon. Senteret skal også ha en rolle som kompetanseorgan, rådgiver og bidragsyter overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

Distriktssenteret ble åpnet 4. september 2008 og er operativt fra andre halvår 2008. Tilsatt direktør, Halvor Holmli, avdelingsleder Ingvill Dahl og avdelingsleder Steinar Fredheim leder oppbyggingen av organisasjonen. Øvrige medarbeidere vil bli tilsatt i løpet av høsten 2008. Det vil bli opprettet totalt 16-20 arbeidsplasser ved senteret. 

Mer informasjon