Historisk arkiv

Utlysning – Tilskuddsordningen - Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er en satsning i regi av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) som var ny i 2012. Programmet skal bidra til lokal og regional utvikling. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Programmet representerer en ny måte å jobbe med steds- og bygdeutvikling. Samarbeid i parker skal danne utgangspunkt for næringsutvikling og verdiskaping.

Søknadsfrist var 20. september 2013.

Søknader legges inn elektronisk her: www.regionalforvaltning.no

Bakgrunn

Programmet har som mål å øke verdiskapingen i landskapsområder med særegne natur- eller kulturkvaliteter. Lokale og regionale parker er en ny samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med viktige natur- og kulturverdier. I Norge er arbeidet med lokale og regionale parker som plattform for lokal og regional utvikling i en tidlig fase. Flere områder arbeider med parkprosjekter og interessen for park som arbeidsmåte for lokal og regional utvikling er økende. Med denne tilskuddsordningen ønsker Kommunal- og regionaldepartementet å bidra til at park som samarbeidsmodell for bygdeutvikling blir godt etablert i Norge. Departementet vil gjennom programmet støtte konkrete prosjekter som bidrar til dette.

Programmet er omtalt under kapittel 552, post 72 på statsbudsjettet for 2013, og beløpet som lyses ut er 10 mill. kroner.

 

Hva er en park?

Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med særegne natur- og kulturverdier. Hensikten er å bidra til lokal og regional utvikling ved å ta vare på og utvikle natur, kultur og miljø og menneskelige ressurser i området. Parkene skal fremme helhetlig steds- og næringsutvikling, og levende bygdesamfunn i områder med slike verdier.

En park er et sammenhengende landskaps- og identitetsområde av en viss utstrekning. Størrelsen på området kan variere, men ofte vil et parkområde dekke (deler av) flere kommuner.


Hva er målet med verdiskapingsprogrammet?

Hovedmålet er å øke verdiskaping og næringsutvikling i avgrensede landskapsområder med særegne natur- eller kulturverdier. Tilskuddsordningen skal fremme lokale og regionale parker som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av slike områder.

Delmål: 

 • Etablere og videreutvikle lokale og regionale parker som strategi for lokalt og regionalt utviklingsarbeid.
 • Videreutvikle samarbeidsmodeller for lokal mobilisering og langsiktig og forpliktende samarbeid mellom regionale myndigheter, næringsliv, interessegrupper og mennesker som lever i et landskapsområde.

Hvem kan søke?

Aktører som:

 • ønsker å etablere eller allerede har etablert en lokal eller regional park
 • ønsker å bruke/utvikle kompetanse om denne type parkarbeid
 • har konkrete planer for verdiskaping i tilknytning til en park
 • har konkrete planer for å utvikle park som konsept for regional utvikling

Aktørene kan være parkorganisasjoner eller andre samarbeidskonstellasjoner. Om det er et samarbeid mellom flere aktører skal en virksomhet søke på vegne av de andre. Denne virksomheten er ansvarlig økonomisk og administrativt overfor departementet, og har ansvar for gjennomføringen av prosjektet. For å kunne søke må det være et formalisert samarbeid mellom flere aktører.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om både hovedprosjekt og forprosjekt. Departementet vil prioritere prosjekter av regional betydning. Støtte fra KRD gis med varighet på inntil 2 år. Prosjektet kan være del av mer langvarig arbeid.

Begrensninger

Tilskudd kan ikke gis til tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel og som kan tenkes å være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS.

Det gis ikke støtte til drift, til bedriftsutvikling, direkte støtte til næringsvirksomhet eller til fysiske investeringer. Det kan ikke gis støtte til å dekke kostnader i prosjektet som vil være å betegne som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget.

Det gis ikke støtte til arbeider som er igangsatt eller ferdigstilt før søknaden er behandlet i KRD.

Geografisk avgrensing

Kun prosjekter som har hovedaktiviteten innenfor det distriktspolitiske virkeområdet kan søke om tilskudd til prosjekter. Prosjekter det søkes om midler til må være del av en lokal eller regional park.

Hvilke kriterier ligger til grunn for utvelgelsen?

For at prosjekter kan bli vurdert må noen generelle vilkår oppfylles. Prosjektene må kunne dokumentere:

 • relevans i forhold til å bidra til måloppnåelse for programmet
 • forpliktende samarbeid mellom flere aktører både offentlige, private og frivillige.
 • gjennomføringsevne. Prosjektene skal ha en realistisk gjennomføringsplan mht budsjett og annen ressursbruk, rutiner for involvering av samarbeidspartnere, tidsplaner osv.
 • egenfinansiering fra initiativtakere, eiere og eventuelt andre aktører i gjennomføringen av prosjektene. KRD kan dekke maks 50 prosent av prosjektkostnadene.
 • at prosjektet kan støttes under gjeldende regelverk, spesielt i forhold til EØS-regelverket for statsstøtte.

Kriterier for utvelgelse av prosjektene er:

 • Forankring: lokalt og regionalt
 • Gjennomføringsevne, inkludert plan for videreføring etter at prosjektperioden er over
 • Gjennomarbeidet søknad
 • Overføringsverdien i prosjektet
 • Målstyring

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i Offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Denne vurderingen gjør departementet på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Krav til søknader

Søknadene skal være skriftlige og søker skal bruke Kommunal- og regionaldepartementets søknadsportal regionalforvaltning.no. Tiltaket skal være kartfestet og vedlagt søknaden. For sent levert søknad kan avvises. Søknaden skal følge oppsettet på regionalforvaltning.no. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Søknadene skal blant annet inneholde:

 • Detaljert prosjektplan med beskrivelse av mål, prosjektpartnerskap, milepæler og aktivitets- og resultatutredning
 • Detaljert budsjett fordelt på prosjektpartnere og aktiviteter
 • Finansieringsplan med oversikt over de ulike finansiørene, inkludert plan for egenfinansiering
 • Etterprøvbare mål for prosjektet

 

Hvordan gå frem for å søke (elektronisk søkeportal – RF 1350)?

 1. Trykk på denne linken: www.regionalforvaltning.no
 2. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.
 3. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg ”Verdiskapningsprogram for lokale/regionale parker” som støtteordning, og start utfyllingen av elektronisk søknad. Forsikre deg om at du har valgt å søke på riktig støtteordning.

Frist: 20.september 2013

Hvem kan kontaktes ved spørsmål