Historisk arkiv

Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med særegne natur- og kulturverdier.

Det vil ikke bli bevilget midler til nye prosjekter innenfor verdiskapingsprogrammet.
 
Hensikten med Verdiskapingsprogrammet var å bidra til lokal og regional utvikling ved å ta vare på og utvikle natur, kultur og miljø og menneskelige ressurser i området. Parkene skulle fremme helhetlig steds- og næringsutvikling, og levende bygdesamfunn i områder med slike verdier.
 
Det ble satt av 10 millioner kroner på budsjettet i perioden 2012-2014. Det vil ikke bli bevilget midler til nye prosjekter innenfor verdiskapingsprogrammet.
 
Hva var målet med verdiskapingsprogrammet

En park er et sammenhengende landskaps- og identitetsområde av en viss utstrekning. Størrelsen på området kan variere, men ofte vil et parkområde dekke (deler av) flere kommuner.

Hovedmålet var å øke verdiskaping og næringsutvikling i avgrensede landskapsområder med særegne natur- eller kulturverdier. Tilskuddsordningen skulle fremme lokale og regionale parker som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av slike områder.

Delmål:

  • Etablere og videreutvikle lokale og regionale parker som strategi for lokalt og regionalt utviklingsarbeid.
  • Videreutvikle samarbeidsmodeller for lokal mobilisering og langsiktig og forpliktende samarbeid mellom regionale myndigheter, næringsliv, interessegrupper og mennesker som lever i et landskapsområde.

Kompetansesenter for distriktsutvikling spiller en viktig rolle i arbeidet med verdiskapingsprogrammet

Kompetansesenter for distriktsutvikling skal være en aktiv rådgiver og veileder for parkene som fikk støtte gjennom verdiskapingsprogrammet. Distriktssenteret skal formidle erfaringer fra prosjektene som får støtte.

Distriktssenteret gjorde en kartlegging av seks lokale og regionale parker i mai 2014. Hovedfunnet var at regionalparkarbeidet har gitt mer verdi i form av mer samordnet arbeidsinnsats og utløst ny finansiering til og økt engasjementet for utviklingsarbeidet. Parkarbeidet kan bidra til å bygge ned konflikten mellom bruk og vern.

Kontaktperson hos Distriktssenteret: Roar Werner Vangsnes (roar.vangsnes [a] kdu.no)

Kontaktperson i KMD: