Historisk arkiv

Utlysning – Tilskuddsordning - Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er en tre-årig satsning i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere KRD). Programmet skal bidra til lokal og regional utvikling. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Søknadsfrist er 14. mars 2014.

Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er en tre-årig satsning i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere KRD). 2014 er siste året av satsingen. Programmet skal bidra til lokal og regional utvikling. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Programmet representerer en ny måte å jobbe med lokal samfunnsutvikling,  næringsutvikling og verdiskaping.

Søknadsfrist er 14. mars 2014.

Bakgrunn

Programmet har som mål å øke verdiskapingen i landskapsområder med særegne natur- eller kulturkvaliteter. Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med viktige natur- og kulturverdier. I Norge er arbeidet med lokale og regionale parker i en tidlig fase. Flere områder arbeider med parkprosjekter og interessen for park som arbeidsmåte for lokal og regional utvikling er økende. Med denne tilskuddsordningen ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å bidra til at park som samarbeidsmodell for bygdeutvikling blir godt etablert i Norge. Departementet vil gjennom programmet støtte konkrete prosjekter som bidrar til dette.

Programmet er omtalt under kapittel 552, post 72 på statsbudsjettet for 2014, og beløpet som lyses ut er 10 mill. kroner.

Regelverk for tilskuddsordningen 

Hva er en park?

Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med særegne natur- og kulturverdier. Hensikten er å bidra til lokal og regional utvikling ved å ta vare på og utvikle natur, kultur og miljø og menneskelige ressurser i området. En park er et sammenhengende landskaps- og identitetsområde av en viss utstrekning. Størrelsen på området kan variere. Departementet vil prioritere søknader som strekker seg over flere kommuner.


Hva er målet med verdiskapingsprogrammet?

Hovedmålet er å øke verdiskaping og næringsutvikling i avgrensede landskapsområder med særegne natur- eller kulturverdier. Tilskuddsordningen skal fremme lokale og regionale parker som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av slike områder.

Delmål: 

  • Etablere og videreutvikle lokale og regionale parker som strategi for lokalt og regionalt utviklingsarbeid.
  • Videreutvikle samarbeidsmodeller for lokal mobilisering og langsiktig og forpliktende samarbeid mellom regionale og kommunale myndigheter, næringsliv, interessegrupper og mennesker som lever i et landskapsområde.

Hvem kan søke?

Aktører som:

  • ønsker å etablere eller allerede har etablert en lokal eller regional park
  • ønsker å bruke/utvikle kompetanse om denne type parkarbeid
  • har konkrete planer for verdiskaping i tilknytning til en park
  • har konkrete planer for å utvikle park som konsept for lokal- og  regional utvikling

Aktørene kan være parkorganisasjoner eller andre samarbeidskonstellasjoner. Om det er et samarbeid mellom flere aktører, skal en virksomhet søke på vegne av de andre. Denne virksomheten er ansvarlig økonomisk og administrativt overfor departementet, og har ansvar for gjennomføringen av prosjektet. For å kunne søke må det være et formalisert samarbeid mellom flere aktører. Departementet legger vekt på at det er en god kommunal og regional forankring i det arbeidet som skal gjennomføres i prosjektene.

Hva kan det søkes støtte til?

2014 er siste året av denne satsingen. I år kan det derfor bare søkes om midler til hovedprosjekter. Departementet vil prioritere prosjekter av regional betydning. Støtten fra KMD kan brukes i tilsagnsåret (2014) og de to påfølgende år, altså fram til utgangen av 2016. Prosjektet kan likevel være del av mer langvarig arbeid.

Midler fra departementet kan brukes til prosjektledelse, mobiliseringstiltak, kompetansebygging mm.

Begrensninger

Tilskudd kan ikke gis til tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel og som kan tenkes å være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS.

Det gis ikke støtte til drift av organisasjoner, til bedriftsutvikling, direkte støtte til næringsvirksomhet eller til fysiske investeringer. Det kan ikke gis støtte til å dekke kostnader i prosjektet som vil være å betegne som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget.

Det gis ikke støtte til arbeider som er igangsatt eller ferdigstilt før søknaden er behandlet i KMD.

Geografisk avgrensing

Det kan bare søkes om tilskudd til prosjekter som har hovedaktiviteten innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Hvilke kriterier ligger til grunn for utvelgelsen?

For at prosjekter kan bli vurdert må noen generelle vilkår oppfylles. Prosjektene må kunne dokumentere:

  • relevans i forhold til å bidra til måloppnåelse for programmet
  • forpliktende samarbeid mellom flere aktører både offentlige, private og frivillige.
  • gjennomføringsevne. Prosjektene skal ha en realistisk gjennomføringsplan mht budsjett og annen ressursbruk, rutiner for involvering av samarbeidspartnere, tidsplaner osv.
  • egenfinansiering fra initiativtakere, eiere og eventuelt andre aktører i gjennomføringen av prosjektene. KMD kan dekke maks 50 prosent av prosjektkostnadene.
  • at prosjektet kan støttes under gjeldende regelverk, spesielt i forhold til EØS-regelverket for statsstøtte.

Kriterier for utvelgelse av prosjektene er:

  • Forankring: lokalt og regionalt
  • Gjennomføringsevne, inkludert plan for videreføring etter at prosjektperioden er over
  • Gjennomarbeidet søknad
  • Overføringsverdi i prosjektet til andre områder og prosjekter som arbeider med tilsvarende tema
  • Tydelige mål for prosjektet som gjør at en i etterkant kan vurdere om aktiviteten i prosjektet gav ønsket effekt

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i Offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Denne vurderingen gjør departementet på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Krav til søknader

Søknadene skal være skriftlige og søker skal bruke Kommunal- og moderniseringsdepartementets søknadsportal regionalforvaltning.no. Tiltaket skal være kartfestet og vedlagt søknaden. For sent levert søknad avvises. Søknaden skal følge oppsettet på regionalforvaltning.no. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Søknadene skal blant annet inneholde:

  • Detaljert prosjektplan med beskrivelse av mål, prosjektpartnerskap, milepæler og aktivitets- og resultatutredning
  • Detaljert budsjett fordelt på prosjektpartnere og aktiviteter
  • Finansieringsplan med oversikt over de ulike finansiørene, inkludert plan for egenfinansiering
  • Etterprøvbare mål for prosjektet

 

Hvordan gå frem for å søke (elektronisk søkeportal – RF 1350)?

  1. Trykk på denne linken: www.regionalforvaltning.no
  2. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.
  3. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg ”Verdiskapningsprogram for lokale/regionale parker” som støtteordning, og start utfyllingen av elektronisk søknad. Forsikre deg om at du har valgt å søke på riktig støtteordning.

Søknadsfrist: 14. mars 2014

Hvem kan kontaktes ved spørsmål