Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturdepartementet deler ut 4,8 mill. kroner til kulturnæringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet lyste i slutten av august ut midler til samlokaliseringer og nettverk av kulturnæringsaktører i byer og regionssentra. Departementet mottok 94 søknader fra 18 fylker. Ti prosjekter får et tilskudd på 480 000 kroner hver.

 Besøk hos Ipark Stavanger. F.V.: Stein Bjelland, Elin Melberg, Hadia Tajik, Gry Isabel Sannes-Knutsen og Terje Handeland. (Foto: Ipark)
Kulturministeren på besøk hos Ipark Innovasjon Stavanger. Fra venstre: Stein Bjelland, Elin Melberg, Hadia Tajik, Gry Isabel Sannes-Knutsen og Terje Handeland. (Foto: Ipark)

Kulturdepartementet lyste i slutten av august ut midler til samlokaliseringer og nettverk av kulturnæringsaktører i byer og regionssentra. Departementet mottok 94 søknader fra 18 fylker. Ti prosjekter får et tilskudd på 480 000 kroner hver.

Formål med prøveordningen

Det er kommet inn flere innspill og tilbakemeldinger med spørsmål om samlokaliseringer som tilbys av det offentlige virkemiddelapparatet i dag møter kulturnæringenes behov så godt som ønsket. Mange kultur­næringsaktører peker på behovet for inkubatorer, møteplasser og nettverk, dvs. steder der frilansere, enkeltmannsforetak og små kultur­bedrifter med begrensede ressurser kan ha tilknytning for faglig utvikling, inspirasjon og påfyll av ideer og utvikling av nettverk. Med prøveordningen vil man kunne bidra til å styrke samlokaliseringenes verktøy for å fremme utviklingen av kulturnæringer.

Interessen var stor, det kom inn 94 søknader fra 18 fylker (ingen fra Aust-Agder, 23 fra Oslo). Det har derfor vært nødvendig å vurdere søknadene strengt, også prosjekter som isolert sett kunne kvalifisere for tilskudd vil måtte få avslag.

De fleste søknadene gjelder samlokaliseringer på tvers av kultursektorer. Utlysningen er rettet inn mot byer og regionsentra. Ikke overraskende kommer flest søknader fra Oslo (23 stk.), det kom ingen søknader fra Aust-Agder.

Kulturdepartementets avsetning på 4,8 mill. kroner fordeles på ti prosjekter med et tilskudd på kr 480 000 til hver. Disse er:

 1. Ipark (Stavanger)
 2. Fabrikken (Lillehammer)
 3. Papirbredden Innovasjon AS (Drammen)
 4. Atelier Ilsvika SA (Trondheim)
 5. Hydrogenfabrikken (Fredrikstad)
 6. DesignHub Norway (Drøbak)
 7. Nesodden kunst og kulturnæringssenter (Nesodden)
 8. The Hub Bergen (Bergen)
 9. Mesh AS (Oslo)
 10. Mediegården (Bodø)

 

Kort info om prosjektene:

Prosjektnavn Prosjektet gjelder (utdrag)
Ipark
(Rog.)
Videreutvikling av program for utvikling av kulturnæringer i Stavangerregionen, "Kunst som levebrød", utvikling av ny innovasjonsmodell for kulturnæringer. profesjonaliseringsprogram  samlet ramme 3150
Fabrikken
(Oppl.)
Styrking av kompetanseutviklings- og markedstiltak. Kompetanseutviklings­program medsystematisk arb. for bedret øk.  til virksomhetene gjennom indi­viduelle veiledningsløp, felles markeds­føringstiltak, felles kompetanse­utviklings­program m.m.
Papirbredden Innvoasjon AS
(Busk.)
Videreutvikling av regional næringsklynge for kulturnæringer. Mål: skape levende arenaer og miljøer for kreative kulturbedrifter med og forankring i annet næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet. Delmål: Nav med tunge kompetanseaktører, noder med lokale miljøer i regionen, samarbeid næringsliv, off. sektor og akademia. Samspill med statlig virkemiddelapparat SIVA, Arena. styring av næringsetableringer. Div kurs, møteplasser, workshops, mentorordninger, kartlegginger m.m.
Atelier Ilsvika SA
(Sør-Tr.)
Videreutvikling av samlokalisering til større, øk bærekraftig enhet med større nedslagsfelt. Mål: videreutvikling av arbeidsfelleskap, styrke det som basis for samarbeid og vekst i KN 4 delprosjekter.
Hydrogenfabrikken Fredrikstad
(Østf.)
Styrking, mer systematisk utvikling av tilbudet om tjenester for samlokaliserte virksomheter: rådgivningskontor, gründerrom, mentorporogram, fagdager, m.m.
DesignHub Norway
(Akersh.)
Prosjekt Crosspiration, nettverk for kreativ kulturnæring. Videreutvikling av miljø for KN innenfor visuelle disipliner, rettet mot et internasjonalt marked.  Workshops, inkubatorprosjekt m.m.
Nesodden kunst- og kulturnæringssenter
(Akersh.)
Etablering stedet som arena for kompetanseoverføring innen kulturbasert næringsutvikling. Delprosjekter: kompetansebygging (seminar, coaching, mentorprogram) nettverksbygging (bransjetreff, fagmesse) m.m.
The Hub Bergen AS
(Hord.)
Utvikling av samlokalisering av unge gründere med kompetanseutvikling og mentoropplegg, m.m. Tilby kompetansutviklign og kontaktflate for å etablering økonomisk bærekraftig virksomhet for nyutdannede. Vil invitere sisteårsstudenter på høyskoler m.m.
Mesh AS
(Oslo)
Utvidelse av eksisterende samlokalisering av 120 KN-aktører, og aktiviteter mot KN, lokaler, fysiske og virtuelle tjenester, mentorordning m.m. Samlet ramme 3885000.
Mediegaarden
(Nordl.)
Et etablert nettverk og samlokalisering av kulturbedrfiter ønsker å utvide nettverket, viderutvikle/profesjonalisere nettverket, styrke samspillet med bedrifter som ikke er del av nettverket og andre interessenter, synliggjøre Mediegården.

 

Tildelingene gis ut fra en helhetsvurdering der det bl.a. legges vekt på følgende:

 • Innretning mot bedriftsutvikling.
  Søknadene gjelder funksjoner og verktøy som kan støtte samlokali­seringen/ netteverkene i arbeidet med å utvikle virksomhetene til økonomisk bærekraftige kulturnæringer. 
 • Forankring
  Engasjement og bidrag fra søker, samarbeidsparter i næringsliv, kommune og/eller fylke. Forankring i (offentlige) gjennom­arbeidede/gode planer og strategier.
 • Profesjonalitet/gjennomføringsevne
  Søkers erfaring, planer og samarbeidspartnere. 
 • Geografisk nedslagsfelt
  Tiltakene skal rettes mot byer og regionsentra, jfr. utlysningen. Det vil i stor grad si mot områder utenfor det distriktspolitiske målområdet, slik at ordningen supplerer og utfyller de regionalpolitiske virkemidlene.  
 • Bredde
  Størrelsen på målgruppen, tiltakenes bredde, tverrfaglighet.
  Samarbeid på tvers på tvers av sjangre/næringer/sektor. Læring og kunnskapsdeling, særlig gjennom prosjektsamarbeid. 

 

Til toppen