Historisk arkiv

Utlysing av ny ordning med tilskudd til elevbesøk i institusjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har etablert en treårig forsøksordning med kunstformidling til skoleelever i institusjonenes egne lokaler, jf. Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Søknadsfrist innen 15. september 2012.

Kulturdepartementet har etablert en treårig forsøksordning med kunstformidling til skoleelever i institusjonenes egne lokaler, jf. Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking.

Målet med ordningen er å legge til rette for at skolebarn i løpet av skolegangen skal få oppleve profesjonelt teater i teatrets egne lokaler og å prøve ut modeller for slike tiltak. Målgruppen er elever i grunnskolen. Ordningen vil bli utviklet i samarbeid med utvalgte institusjoner og Norsk teater- og orkesterforening. Departementet vil legge vekt på geografisk spredning av tilbudet.

Ordningen iverksettes i 2012 med 2 mill. kroner. Midlene vil bli fordelt etter søknad fra teaterinstitusjoner som ønsker å delta i forsøket og skal dekke ekstraordinære kostnader ved elevbesøk. Det er en forutsetning for statlig støtte at teatertilbudet kommer i tillegg til formidling til skolene gjennom Den kulturelle skolesekken. Fordeling av tilskudd vil skje etter innstilling fra en referansegruppe oppnevnt etter forslag fra Norsk teater- og orkesterforening og Norsk kulturråd.

Teaterinstitusjoner som ønsker å delta i forsøket kan sende søknad til Kulturdepartementet innen 15. september 2012. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes midler til og et budsjett for ekstraordinære kostnader.  

Søknaden kan gjerne sendes elektronisk på postmottak@kud.dep.no

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
(Merkes: Søknad elevbesøk i institusjoner)