Historisk arkiv

Tilskudd til elevbesøk i teaterinstitusjonene 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet etablerte i 2012 en treårig forsøksordning med kunstformidling til skoleelever i institusjonenes egne lokaler, jf. Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Ordningen er videreført i 2013 med 2,08 mill. kroner.

Kulturdepartementet etablerte i 2012 en treårig forsøksordning med kunstformidling til skoleelever i institusjonenes egne lokaler, jf. Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Ordningen er videreført i 2013 med 2,08 mill. kroner.

Målet med ordningen er å legge til rette for at skolebarn i løpet av skolegangen skal få oppleve profesjonelt teater i teatrets egne lokaler og å prøve ut modeller for slike tiltak. Målgruppen er elever i grunnskolen. Departementet vil legge vekt på geografisk spredning av tilbudet.

Midlene vil bli fordelt etter søknad fra teaterinstitusjoner som ønsker å delta i forsøket og skal dekke ekstraordinære kostnader ved elevbesøk. Det er en forutsetning for statlig støtte at teatertilbudet kommer i tillegg til formidling til skolene gjennom Den kulturelle skolesekken.

Fordeling av tilskudd vil skje etter innstilling fra en referansegruppe oppnevnt etter forslag fra Norsk teater- og orkesterforening og Norsk kulturråd.

Teaterinstitusjoner som ønsker å delta i forsøket kan sende søknad til Kulturdepartementet innen 1. april 2013. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes midler til og et budsjett for ekstraordinære kostnader.