Historisk arkiv

Utlysing av prosjekttilskudd til inkludering av eldre i frivillig arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Formål og målgruppe
Kulturdepartementet ønsker å stimulere til økt innsats for å inkludere eldre som en ressurs i frivillig arbeid.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner (sentralledd og regionalledd) og frivilligsentraler (nettverksledere) kan søke.  

Krav til søknaden
Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse med mål for prosjektet og budsjett. Det må informeres om hvor mange deltakere prosjektet tar sikte på å nå og sannsynlige resultater.

Søknaden sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no og merkes med ”Søknad fra (avsender) til kap. 314, post 79” i emnefeltet. 

Søknadssum
Tilskuddenes størrelse vil normalt være mellom 100 000 og 400 000 kroner.

Tildelingskriterier
Det vil gjøres en skjønnsmessig vurdering av søknadene, da det er begrensede midler til rådighet. I vurderingen vil det blant annet bli lagt vekt på: 

- søkers kompetanse og erfaring som tilsier at prosjektet vil gi resultater

- antall deltakere som nås av prosjektet

- samarbeid mellom frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger og frivilligsentraler

Tilskuddsmottakere vil bli bedt om å rapportere på resultatene av prosjektet.

Søknadsfrist: 1. august 2013