Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Foreslår et mer uavhengig Medietilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag for Stortinget som vil gi Medietilsynet økt uavhengighet fra Kulturdepartementet. Som ledd i forslaget opprettes en egen nemnd som skal avgjøre klager på kringkastingsområdet.

- En av medienes viktigste oppgave er å overvåke den offentlige maktutøvelsen. Derfor er det viktig at tilsynet med mediene sikres stor grad av uavhengighet fra politiske myndigheter. Både prinsipielle og forvaltningsmessige hensyn taler for dette forslaget, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Lovforslaget innebærer at:

  • Kulturdepartementet ikke lenger skal behandle klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven(med unntak for tilsyn med riksdekkende konsesjoner).
  • Klager skal behandles av en uavhengig klagenemnd.
  • Departementets kan ikke lenger instruere Medietilsynet i enkeltsaker eller omgjøre vedtak.
  • For å sikre legitim demokratisk kontroll med tilsynsmyndigheten, skal Kongen i statsråd kunne omgjøre tilsynets eller klagenemndas vedtak i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning.

Kulturdepartementet eier NRK og avgjør klager som kan involvere NRK. Behandling av slike saker i en egen klagenemnd vil gi klagebehandlingen økt legitimitet.

Dersom forslaget vedtas, vil det innebære en bedre arbeidsdeling mellom departement og tilsyn. Norge vil med dette få et tilsynssystem som er på linje med det som er vanlig ellers i Europa.

Det var bred oppslutning om forslagene i høringen.
Til toppen