Historisk arkiv

Ekspertgruppe gjennomgår medieeierskapsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal gjennomgå eierskapsreglene. Arbeidsgruppen ledes av advokat Mona Søyland og består for øvrig av førsteamanuensis Tanja Storsul og professor Øystein Foros. Arbeidsgruppen avgir sin rapport våren 2012.

- Med de store endringene vi har sett på mediefeltet, særlig innen teknologi og eierstruktur, er tiden moden for en full gjennomgang av medieeierskapsreglene, for å se om det er behov for å tilpasse dem etter medielandskapet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Lovens formål - å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud - ligger fast. Ulike mediesektorer glir imidlertid over i hverandre, mens dagens medieeierskapslov er innrettet slik at bransjen deles i sektorer. Ekspertgruppen skal vurdere om loven bør omfatte vertikal integrasjon og grenser for eierskap i elektroniske medier, og blant annet se på reguleringsmodellen, markedsinndelingen og eierskapsgrensene på nasjonalt og regionalt nivå. Gruppen vil underveis i arbeidet konsultere berørte myndigheter og aktører i bransjen. Rapporten vil også bli gjenstand for ordinær høring.

Bakgrunn:

Medieeierskapsloven ble innført i 1997. Loven er basert på en sektordelt inndeling av mediebransjen i henholdsvis dagspresse, radio og fjernsyn. Loven fastsetter veiledende grense for kontroll innenfor hvert av disse markedene. Loven har også grenser for samtidig eierskap innenfor flere markeder. Medietilsynet forvalter i dag loven. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtalekse av hele eller deler av et medieforetak.

Elektroniske medier er i dag formelt omfattet av lovens virkeområde, men det er ikke fastsatt grenser for eierskap i slike medier. Medietilsynet har heller ikke hjemmel til å gripe inn. I praksis betyr det at nettjenester ikke blir tatt med når tilsynet skal beregne en aktørs eierposisjon på mediemarkedet.