Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Auka tilskot til visuell kunst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til området visuell kunst med 23 millionar kroner i tråd med tiltak i stortingsmeldinga om visuell kunst. Meldinga, som vart handsama i 2012, var den fyrste i sitt slag og legg opp til den største satsinga på visuell kunst nokosinne.

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til området visuell kunst med 23 millionar kroner i tråd med tiltak i stortingsmeldinga om visuell kunst. Meldinga, som vart handsama i 2012, var den fyrste i sitt slag og legg opp til den største satsinga på visuell kunst nokosinne.

 • Norsk kulturfond får ein auke på 6 millionar kroner til arrangørar i det visuelle kunstfeltet. I 2014 er det dermed sett av vel 10 millionar kroner til formålet. Det blir mogeleg å etablere ei ny ordning med arrangørstøtte for visuell kunst forvalta av Norsk kulturråd. Arrangørstøtta vil i første omgang ha to prioriterte målgrupper; kunstnar- og kuratorstyrte visningsstader og kunstfestivalar.
 • Norsk kulturråd får ei styrking av det visuelle kunstfeltet fordelt slik: 
  - Tromsø kunstforening: 550 000 kroner
  - Kunstnerforbundet: 400 000 kroner
   
 • Kunstmuseer og visningsarenaer får ein auke på 5,5 millionar, herunder:
  ˗ Nasjonalmuseet: 1 million kroner
  ˗ Nordnorsk Kunstnersenter og Lofoten Internasjonale Kunstfestival: 700 000 kroner
  ˗ Kunstnernes Hus: 1 million kroner
  ˗ Henie Onstad Kunstsenter: 250 000 kroner
  ˗ Bomuldsfabriken Kunsthall: 600 000 kroner
  ˗ Nordnorsk Kunstmuseum: 500 000 kroner til grunnlovsjubileet 2014
  ˗ Punkt Ø: 200 000 kroner til grunnlovsjubileet 2014
   
 • Styrking av Statens utstillingsstipend: 1 million kroner
 • Prøveordning med honorar til visuelle kunstnarar: 2 millionar kroner

Utstillingshonorar for visuelle kunstnarar er eit vederlag som synleggjer det faktiske arbeidet kunstnarane har med utstillingsverksemd. Pilotprosjektet har som føremål å prøve ut ei ordning med utstillingshonorar i statlege kunstinstitusjonar

Sjå òg pressemelding om stipend