Historisk arkiv

Lov om Norsk kulturråd trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I statsråd i dag ble Stortingets vedtak av 21. mai 2013 til lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

I statsråd i dag ble Stortingets vedtak av 21. mai 2013 til lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Formålet med loven er å oppdatere det grunnleggende organisatoriske regelverket til Kulturrådet og å avklare og tydeliggjøre rådskollegiets faglige selvstendighet. Dette gjøres ved å lovfeste prinsippet om armlengdes avstand.

Prinsippet om armlengdes avstand innebærer at statlig støtte til kunst skal gis av uavhengig organ med nødvendig faglig kompetanse. De politiske myndigheter skal legge forholdene til rette ved å stå for de overordnede målene, foreta de overordnede prioriteringene, tilrettelegge infrastruktur og fastsette omfanget av den økonomiske støtten, mens rådet som besitter fagkompetansen, skal avgjøre hvem og hva som skal få støtte fra en avsetning.