Historisk arkiv

Historisk arkiv

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Et offentlig utvalg, ledet av generalsekretær Sturla Stålsett, leverte i dag sin utredning om en helhetlig tros- og livssynspolitikk til kulturminister Hadia Tajik. Utvalget ble oppnevnt 25. juni 2010.

Utvalgsleder Sturla Stålsett presenterer NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk for kulturminister Hadia Tajik og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Utvalgsleder Sturla Stålsett presenterer NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk for kulturminister Hadia Tajik og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud 7. januar 2013 (Foto: KUD/Nybo)

Et offentlig utvalg, ledet av generalsekretær Sturla Stålsett, leverte i dag sin utredning om en helhetlig tros- og livssynspolitikk til kulturminister Hadia Tajik. Utvalget ble oppnevnt 25. juni 2010.

Høringen med høringsuttalelser

Utredningen

Utvalgsleder Sturla Stålsetts tale (.pdf)

Kulturminister Hadia Tajiks tale

- Utvalgets arbeid bringer oss et viktig skritt nærmere en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk. Men vi starter ikke med blanke ark. Norge har en kristen-humanistisk arv. Den bærer vi med oss videre, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturminister Hadia Tajik og utvalgsleder Sturla Stålsett
Kulturminister Hadia Tajik mottar utredningen fra utvalgsleder Sturla Stålsett (Foto: KUD/Nybo)

- Ingen tros- eller livssynssamfunn er fritatt demokratiets spilleregler. Trosfrihet og individets frihet går hånd i hånd. Rapporten reiser noen dilemmaer. Disse debattene må vi ta, frimodig og fryktløst. Det er slik vi kommer frem til de beste løsningene, sier kulturminister Tajik. 

Utvalgets mandat har vært å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og å fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

- Utredningen legges fram i en tid som både er preget av større mangfold på tros- og livssynsfeltet og av en større aksept for et slikt mangfold. En helhetlig politikk for en slik tid må være robust, raus, fleksibel og verdiforankret.  Fundamentet for denne gjennomgangen er menneskerettighetene og tradisjonen for et aktivt statlig engasjement på tros- og livssynsfeltet. Det er dette fundamentet vi fører videre til en ny tid, med vekt på likebehandling, sier utvalgsleder Sturla Stålsett.

Utvalget har analysert, og foreslår tiltak, på en rekke områder som bl.a. tilskudd, lovgivning, vigsel, tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner, barns rettigheter, dialog samt plagg og symboler.

Utvalget har satt opp åtte prinsipper som legges til grunn for de vurderinger og forslag det kommer med.

  1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle.
  2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter.
  3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis.
  4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis.
  5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse.
  6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling.
  7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av.
  8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

Utvalgets forslag vil bli sendt på bred høring.

Kulturminister Hadia Tajik og Tros- og livssynspolitisk utvalg ved overrekkelse av utredningen 7. januar 2013
Medlemmer av tros- og livssynspolitisk utvalg sammen med kulturminister Tajik. Fra venstre: Bente Sandvig (nestleder), Jan Fridthjof Bernt, Malgorzata Tumidajewicz, Ingunn Folkestad Breistein, Shoaib Sultan, Tove Strand, kulturminister Hadia Tajik, Rune Johan Skjælaaen, Sturla J. Stålsett (leder), Lavleen Kaur, Valgerd Svarstad Haugland, Rolf Reikvam og Andreas Hompland. (Ikke tilstede: Hege Fjellheim, Oddbjørn Leirvik, Guri Melby) (Foto: KUD/Nybo)