Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Ny design- og arkitekturorganisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet oppretter en ny design- og arkitekturorganisasjon. Stiftelsen Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) skal være operativ fra 1.1.2014.

Det kommer frem i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2013.

- God design og arkitektur bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer, enten det handler om miljøvennlige bygg, kvalitet i tettstedutvikling eller innovasjon i offentlig tjenesteyting. Å jobbe tettere innenfor fagområdene og mot de ulike målgruppene tror jeg vil utløse fornyet kraft, sier kulturminister Hadia Tajik

Stiftelsene Norsk Designråd og Norsk Form vil avvikles. De budsjettmessige og administrative konsekvensene vil bli behandlet i statsbudsjettet for 2014.

- Det er mye å hente på å jobbe tettere og mer helhetlig. I krysningen mellom kultur og næring kan DogA bli brobygger og bidragsyter for både kulturpolitiske og næringspolitiske mål. Den nye organisasjonen blir enda mer vital og slagkraftig, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Stiftelsen Norsk Design- og Arkitektursenter legges inn under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Kulturdepartementet vil blant annet medvirke i utformingen av årlige tilskuddsbrev. Næring og kultur skal være likeverdige deler i den nye organisasjonen.

Formålene til den nye stiftelsen vil i hovedsak innebære en videreføring av formålene til Norsk Designråd og Norsk Form slik de er definert i dag. En ny stiftelse vil i større grad se formålene i sammenheng, kunne operere mer helhetlig overfor målgrupper og arbeide mer effektivt.

Senteret skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester, og stimulering til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Pressekontakter:

For Tajik: Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, mobil 957 55 213, e-post: hanne.gjortz@kud.dep.no

For Giske: Pressevakt, mobil 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no