Historisk arkiv

Nye kriterier for tildeling av spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har besluttet nye kriterier for tildeling av spillemidler øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Formålet med endringene er å legge til rette for at disse organisasjonene skal kunne videreføre sine viktige samfunnsoppgaver og sikre en langsiktig modell for fordeling av tippemidler.

Regjeringen har besluttet nye kriterier for tildeling av spillemidler øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Formålet med endringene er å legge til rette for at disse organisasjonene skal kunne videreføre sine viktige samfunnsoppgaver og sikre en langsiktig modell for fordeling av tippemidler. 

18 prosent av Norsk Tippings overskudd, over 600 mill. kroner, fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I dag blir tippemidlene fordelt på grunnlag av hvor store inntekter organisasjonene (i 2001) hadde fra spilleautomater før disse ble forbudt.

-  I framtiden vil det ikke være holdbart å fordele disse midlene bare til de organisasjonene som hadde inntekter fra spilleautomater mer enn ti år tilbake i tid. Regjeringen har nå vedtatt mer hensiktsmessige og rettferdige kriterier som vil stå seg på lang sikt, sier kulturminister Hadia Tajik.

De nye kriteriene er i tråd med departementets høringsforslag. Kriteriene er knyttet opp mot organisasjonenes virksomhetsområde. Områdene som omfattes dekker sosiale tjenester m.m., andre helsetjenester, natur, miljøvern, dyrevern og ulike interesseorganisasjoner. Det vil være landsdekkende organisasjoner med frivillig innsats som en viktig del av virksomheten som kan motta støtte. Organisasjonene må også være registrert i Lotteriregisteret og Frivillighetsregisteret. Organisasjoner som kun opererer internasjonalt, barne- og ungdomsorganisasjoner og politiske partier faller utenfor ordningen. Barne- og ungdomsorganisasjoner vil likevel kunne motta midler via sine moderorganisasjoner eller gjennom andre støtteordninger, for eksempel grasrotandelen, momskompensasjonsordningen og Frifond.

Regjeringen har også besluttet å etablere en overgangsordning for perioden 2014 – 2017. Dette vil sikre de organisasjonene som i framtiden faller ut av ordningen tid til å områ seg. Samtidig vil organisasjoner som møter de nye kriteriene fases inn i ordningen i overgangsperioden. Regjeringen har i tillegg bestemt at tre beredskapsorganisasjoner (Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp)skal sikres en fast andel av tippemidlene, for å kunne videreføre viktige samfunnsoppgaver som disse organisasjonene har. Dette gir disse organisasjonene forutsigbare rammevilkår. Den resterende fordelingen av tilgjengelige midler vil Kulturdepartementet komme tilbake til høsten.

Regjeringens beslutning om kriterier og overgangsordning vil bli gjennomført ved en forskriftsendring senere i år.