Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen satser nytt innen kulturnæringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringens nye handlingsplan for kulturnæringene legger opp til et nært samarbeid mellom Innovasjon Norge og Norsk Kulturråd. Det skal også etableres et bransjeråd for kulturnæringene. Målet med planen ”Fra gründer til kulturbedrift” er å bidra til økt verdiskaping og eksport i kulturnæringene, og at flere skal kunne leve av egen virksomhet.

- Gjennom kulturløftet er det bevilget mer penger til alle deler av kulturfeltet. Regjeringen har gjort en grunninvestering i kultur. Dette skal gi grunnlag for lønnsom utvikling i kulturnæringene. Derfor samarbeider vi nå i tre departement for å gjøre veien fra gründer til lønnsom kulturbedrift enklere, sier kulturminister Hadia Tajik.

Planen er blitt til i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og ble presentert onsdag 29. mai.

- Å satse på kultur gir ringvirkninger lokalt. I tillegg til at kulturlivet skaper arbeidsplasser, motiverer det folk til å bo i distriktene. Et rikt kulturliv gjør landet vårt attraktivt og levende, og det stimulerer til nyskapning. Veksten i sysselsettingen og antall kulturbedrifter er størst i områder med spredt bosetting. Handlingsplanen skal sørge for at kulturgründerne får gode vilkår for videre vekst, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Ny satsing i virkemiddelapparatet
Et sentralt tiltak i planen er en kulturnæringssatsing i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge. Satsingen skal bidra til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering innenfor kulturnæringene. De tre departementene bidrar med 5 millioner kroner hver i 2013.

- Det er krevende å utvikle egne ideer til produkter og tjenester for salg i et kommersielt marked. Kulturgründerne møter utfordringer knyttet til alt fra foretningskompetanse, finansiering, nettverksbygging og innpass på internasjonale markeder. Derfor legger vi nå til rette for kompetanseutvikling, mentortjenester, støtte til bedriftsnettverk og samlokaliseringer av kulturnæringsaktører, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I planen vil det også bli presentert tiltak for økt samhandling mellom kultur og reiseliv.

Mer kunnskap om kulturnæringene – bransjeråd og kunnskapssenter
Stadig mer produksjon, distribusjon og forbruk av kultur flytter over på digitale plattformer. Dette skaper behov for relevant og oppdatert kunnskap om kulturnæringene. Kunnskapen er viktig blant næringene selv, i virkemiddelapparatet og blant dem som skal utvikle politikken på området. Planen har flere tiltak på dette området.

Regjeringen etablerer et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. Dette vil gi næringene et årlig treffpunkt med politikerne i de tre departementene som legger frem kulturnæringsplanen der man kan diskutere kulturnæringenes utfordringer og muligheter.

Regjeringen varsler derfor i planen at den vil etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene, utrede digitale utfordringer i musikkbransjen og etablere et medieforskningssenter. I tillegg vil regjeringen utarbeide oppdatert statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi.