Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

01.11.2005

Fylkesnytt 1/2005 Hedmark

01.11.2005
Fra fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark

Fylkesmannen i partnerskap - Storsteigen som kompetansesenter for landbruket og bygdenæringene i Nord-Østerdalen
Kommunene Tynset og Alvdal har samlokalisert sin landbruks- og miljøforvaltning til Storsteigen Videregående skole på Alvdal. Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark samarbeider med disse to kommunene om prosjektet; ”Jeg vil, - for et framtidsretta og livskraftig landbruk”.

Storteigen, Foto: FMLA Hedmark


Prosjektet har i første omgang fokus på å utvikle Storsteigen til et kompetansesenter for landbruksnæringa i Nord-Østerdalen. Landbruket i denne regionen står ovenfor store utfordringer. Det blir en viktig oppgave å bevare optimismen og få brukerne til å se de mulighetene som finnes.

Registrering av setre i Hedmark
Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med kommunene satt i gang et arbeid for å registrere setrene i fylket. Registreringen vil ha verdi som en historisk dokumentasjon av seterdrifta, i forbindelse med forvaltning av nye tiltak og tilskuddsordninger og for å følge utviklingen i seterdrifta framover.

Gjennom arbeidet med Regionalt miljøprogram for Hedmark og Seterprosjektet i Nord-Østerdal, er det gitt klare signaler om at det bør satses på tiltak for å opprettholde seterdrifta og seterlandskapet. Hedmark har gjennom Regionalt miljøprogram innført en ny ordning med tilskudd til verdifulle kulturlandskap, der blant annet seterlandskapet er prioritert. Ordningen med tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon er også styrket.

Kommunene vil stå for den praktiske registreringen av setrene, mens NIJOS vil stå for utarbeidingen av det ferdige kartet. Hedmark er prøvefylke for kartleggingen, og det er aktuelt å videreføre prosjektet også i andre fylker.

Forollhogna Nasjonalpark - Verdiskaping og næringsutvikling tilknyttet verneområdene
Fylkesmannen i Hedmark har sammen med Hedmark Fylkeskommune og kommunene Tolga og Os gått sammen i et partnerskap for å bidra til verdiskaping og næringsutvikling i tilknytning til verneområdene i Forollhogna Nasjonalpark. Partnerskapet er knyttet til et 3-årig prosjekt. Prosjektet skal være en pådriver for næringsutvikling knyttet til landbruk og naturressurser i området, og fokusere på de verdiene en tradisjonell bruk av området bidrar med. Etablering og videreutvikling knyttet opp mot reiselivet blir viktig. Området har et stort potensial i utvikling av produkter når det gjelder overnatting, mat og matopplevelser og opplevelser tilknyttet kultur- og naturlandskapet.

Prosjekt Grønn Varme fra Hedmarksskogen
Prosjektet ble etablert høsten 2003 med bakgrunn i strategiplan for skog- og trefylket Hedmark. Prosjektet eies av Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge, og har som mål å arbeide for økt bioenergiproduksjon og -bruk i Hedmark. Prosjektet har en egen hjemmeside.

Såkorn- og settepotetproduksjon viktig for jordbruket i Hedmark
Fylkesmannen foretar på vegne av Mattilsynet vekstkontroll av arealene med såkorn, engfrø og settepotet. I 2005 var det 49.600 dekar såkorn, 5214 dekar settepoteter og 1811 dekar engfrø i Hedmark. Produksjon av såvare og settepotet er faglig utfordrende, og bidrar til økt verdiskaping for jordbruket i Hedmark i forhold til vanlig korn- og potetproduksjon.

Vel 30 % av alt såkorn og 72 % av settepotetene som omsettes her i landet produseres i Hedmark, hovedsakelig på Hedmarken og i Solør- Odal. Dette er områder med godt egna jord og områder som ikke er utsatt for frost før avlingen høstes. Hedmark har også et fortrinn ved at såvareforretningene har såkornrenseri i Hamar og Moelv, og renseri for engfrø i Moelv.

Bransjeprogrammet ”Trefylket”
Karin Vikne er ansatt som prosjektleder med ansvar for programområdet transport. Styret har satt som mål at bransjens samlede transportkostnader skal ned på nivå med Sverige innen 2010. I starten blir det viktig å utarbeide en prioritert liste over gjenværende flaskehalser på vegnettet i Hedmark.

Bransjeprogrammet ”Trefylket” ble etablert 2004 etter søknad fra skog- og trenæringen i Hedmark. Bakgrunnen var at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble avviklet fra 1. januar 2004, noe som rammet trebedriftene i Hedmark hardt. Tretorget er sekretariat for bransjeprogrammet.

Tretorget: Trebransjens aktør i Interreg
Tretorget er utpekt til treindustriens representant i Interregprosjektet KNIS (Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia). Aktivitetene og arbeidet skal blant annet bidra til økt lønnsomhet gjennom forsterket samarbeid mellom norsk og svensk skog- og trenæring. Prosjektet vil pågå fram til juni 2007 og er finansiert blant annet av Hedmark og Akershus fylkeskommuner og EU-midler.

Prosjektbeskrivelse og informasjon om deltakerne kan du finne på www.tretorget.no under KNIS.

Interesse for FoU- prosjektet KONTUS i Sverige

I KONTUS- prosjektet beveger skogbruket seg fra bestandsdynamikk til kontinuitetsdynamikk. I Sverige ønsker man å dra i gang et FoU- prosjekt om kontinuitetsskoger og -skogbruk. Svenskene har i den forbindelse vist stor interessefor KONTUS- prosjektet, og vært i Hedmark på studiereise i høst. KONTUS er i regi av Glommen og Mjøsen skogeierforeninger, med Fylkesmannen representert i styringsgruppen, og er nå inne isitt tredje og siste år. Det er utviklet i et bredt fagmiljø ved hjelp av den

Skog. Foto: FMLA i Hedmark

ekspertise og de erfaringer som finnes i Norge og internasjonalt. Samtlige skogbruksledere i Mjøsen og Glommen skogeierforeninger, samt aktuelle entreprenører skal i løpet av oktober kurses i KONTUS.

  • Les mer om KONTUS her.

Skogbehandling er produktutvikling

Skog. Foto: FMLA i Hedmark

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland har vært med i utviklingen av FoU- prosjektet Produktorientert skogbehandling. Formålet er økt kunnskap om hvordan ulik skogbehandling påvirker virkesegenskapene den tremekaniske industri møter som produktkrav fra markedet. Prosjekteiere er skogeierforeningene Glommen, Mjøsen og Viken samt Moelven Industrier ASA. Prosjektet vil bli organisert som et brukerstyrt innovasjonsprosjekt. Prosjektet har en budsjettramme på 11 millioner NOK, og venter nå på behandling i bl.a. Norges Forskningsråd.

Fylkesmannen forventer at prosjektet vil kunne gi en mer kostnadseffektiv innretning på fremtidig norsk skogbehandling. Og på sikt også bidra til økt verdi på tømmeret, og bidra til å fremme den mekaniske skogindustriens konkurransekraft. Bedre utnyttelse av råstoffet, mer målrettede tiltak i skogbehandlingen og mer effektiv prosessering vil være viktige bidrag for et bedre miljø, med bærekraftig bruk av en fornybar ressurs.

Nye nettsider for Mat i Hedmark
”Mat i Hedmark" er et 2-årig prosjekt eid av Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Matfylket Hedmark ønsker å sette enda sterkere fokus på mat og øke næringsutviklingen innenfor området. Verdiskapningsprogrammet for mat er en grunnpilar for prosjektet.


1. november 2005