Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

11.11.2005

Fylkesnytt 1/2005 Vestfold

11.11.2005

Fra fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold

Etter skoletid i Re kommune
På Kirkevold er det både hjerterom og husrom og hit kommer barn som trenger inspirasjon og gode opplevelser i hverdagen. ”Etter skoletid” drives av gårdbruker Anne Andvik i samarbeid med Re kommune. Fylkesmannen i Vestfold har bidratt til utvikling av prosjektet med moderniseringsmidler.

Tanken med ”Etter skoletid” er at barna skal ha gården som et sted å lære både sosialt samspill og praktisk arbeid. Sammen med Anne Andvik steller de dyr, dyrker grønnsaker og lager mat. I dag er rundt tjue barn fra Re kommune innom Kirkevold en eller flere ganger i uken.

Tilbudet på Kirkevold går til barn som har ekstra behov for aktivitet og avveksling. – Vi ser at barna blir gladere og tryggere av å være på gården. De får nye venner og koser seg med dyrene, forteller prosjektleder i Re, Elisabeth Paulsen. Mange har vært interessert i å vite hva vi driver med, og vi deler gjerne erfaringene med andre som har lyst til å prøve det samme, sier hun.

Resultater:

 • 12 barn får tilbud om spennende aktiviteter og læring i et trygt miljø.
 • Anne Andvik har skapt seg ei ekstra inntekt på gården.
 • Re kommune forebygger og unngår dermed at enkelte barn/unge senere trenger dyrere tiltak.

Kommunens tilbud på Kirkevold gård koster ca 26.000 i mnd. Og dekker behovet for 12 barn. Dette tilsvarer bare litt i overkant av hva kommunen må betale hvis de må kjøpe en plass innen BUF etat som koster kr 23.600,-.

Kontaktperson: konsulent Lisbeth Haugan. Tlf. 33372362 eller mailto:lha@fmve.no

Først i Norge med eget nettsted for skolebarn om landbruk
Fylkesmannen har utviklet nettstedet tommeliten.no der elever og lærere kan boltre seg i spill, oppgaver, eventyr og informasjon om gårdsdrift og landbruk. Nettstedet skal være et ressurssenter for elever og lærere i barneskolen, men også for bibliotekene og barn i sin alminnelighet. Nettstedet er bygget opp rundt historien om Anne og Pål., som følger brukerne i illustrasjoner og oppgaver.

tommeliten.no har en passordbelagt side hvor lærerne kan finne bakgrunnsstoff, oppgaver og aktiviteter, og gi tilbakemeldinger til redaktør om forbedringer og forslag til nye oppgaver og aktiviteter.

tommeliten.no er i første omgang tilpasset Vestfold, men er tilrettelagt teknisk slik at det kan bli et landsdekkene nettsted for barn om landbruk.
tommeliten, logo
Besøk tommeliten.no

Kontaktperson: fylkesagronom Karl-Otto Mauland, tlf. 33372353
eller post@tommeliten.no

Landbruksstatistikk for Vestfold på nett
Er du interessert i å vite mer om?

 • Fordeling av vekster og husdyr kommunevis
 • Vestfolds andel av landets produksjoner
 • Strukturendringer i plante- og husdyrproduksjon fra 1991
 • Verdien av plante- og husdyrproduksjoner kommunevis
 • Avvirkning i skogbruket kommunevis
 • Investeringer i skogbruket kommunevis
 • Jordavgang til forskjellige formål kommunevis fra 1991
 • Fangstfordeling av laks

Dette er presentert i tabeller og diagrammer med kommentarer på fylkesmannen i Vestfold sitt nettsted

Et lite prosjekt og en dyktig praktikant har gjort det mulig å samle, sammenstille og presentere noe av det store tallmaterialet fylkesmannen har tilgang på. Det er lagd en database for alle produksjonstilskudd som er gitt, tilbake til 1991. Det gir mulighet til å se strukturendringer i forhold til størrelsen på enkeltproduksjoner. Presentasjonene er i pdf-format, PowerPoint og tabeller i Excel for at brukerne skal kunne laste ned, tilpasse og bruke materialet til forskjellige formål.

Fylkesmannen tror statistikken er nyttig for kommunene i presentasjoner av landbruksaktiviteten i kommunen, og media har allerede vist interesse. I arbeidet med ”Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling” er tallmaterialet svært nyttig. Medarbeidere hos fylkesmannen har ofte behov for denne type statistikk i saksbehandling, foredrag og møter.. Vedlikeholdet av nettsiden er overkommelig siden dette er statistikk sfylkesmannen uansett bør samle hvert år.

Kontaktperson: fylkesagronom Jon Randby, tlf. 33372365 eller mailto:jra@fmve.no

Verdiskaping på mat i Vestfold og Buskerud
Matprosjektet er avsluttet og prosjektleder Kari Mette Holm har nettopp lagt siste hånd på rapporten. Neste trinn er godkjenning i styringsgruppa.

Prosjektet ble igangsatt som følge av satsingen på verdiskaping i landbruket (VSP-mat 2001) og etter dialog med produsenter av spesialprodukter fra Vestfold, Gjennestad gartnerskole og Innovasjon Norge. Fylkesmannens påstand var at det er tilstrekkelig kompetanse på produksjon, mange muligheter innen produktutvikling og ideer til nyskaping innen fylket, men ikke alltid kapasitet til å følge produktet ut til forbrukeren. Her så vi en mulighet til å bidra.

Prosjektet Verdiskaping på mat i Vestfold og Buskerud ble satt i gang som en følge av satsingen på verdiskaping i landbruket.

Salat, Foto: Jan Djenner, Samfoto
Prosjektet verdiskaping på mat har hatt særlig fokus på grøntsektoren. Forbrukeren er også viet ekstra oppmerksomhet. Foto: Jan Djenner, Samfoto

Kvalitetsprodukter
Produsentene i Vestfold har mye kompetanse på produksjon, produktutvikling og har mange ideer til nyskaping, men ikke alltid kapasitet til å følge produktet frem til forbrukeren. Prosjektet har omfattet alle produktkategorier, men hatt størst fokus på grøntsektoren. Målet i prosjektet var å få flere kvalitetsprodukter ut til forbrukere. En forutsetning var at produsenten fikk økt merpris på sitt produkt. Vi valgte en strategi som viste den rette veien inn til dagligvarebutikkene og restaurantmarkedet og den kronglete veien via gårdsutsalg og Bondens Marked.

Veien til butikkhylla går gjennom mange ”filtre”. Vi har satt navn på disse og forklart hvorfor vi har lykkes i å nå fram.

Mattrender viser at vi er opptatt av gourmetmat, tradisjonsmat, sunn mat og mat som er lett og tilberede. Produsentene må være bevisst på trender når hun skal starte med noe nytt. Dagligvaremarkedet domineres av 5 store kjeder som står for 99 % av matvaremarkedet. Storhusholdningsmarkedet er enklest å komme inn på og våre fremste kokker er gode markedsførere av lokalprodusert mat.

Testsalg i butikk
Vi ønsket i prosjektet å bringe produsent og konsument nærmere hverandre. Det er i stor grad butikkene som styrer våre behov og produsentenes nyheter når ofte ikke fram til kunden. Prosjektet plukket ut noen grøntprodusenter til å delta i testsalg i lokale butikker. Samarbeid med lokal grossist (Karsten Skovly), Bama-konsulenter og grøntansvarlige i butikk ble etablert. Testsalget foregikk i 7-8 utvalgte Menybutikker og ble markedsført som ”Nyheter fra lokale produsenter”. Vi opplevde en endring hos våre samarbeidspartnere fra å være litt forbeholden til å være positive til testsalg. Det er et ønske om å fortsette dette testsalget i butikk neste år.

2005 har vært et år med mange matarrangement. Vi har brukt vårt nettverk til å trekke inn produsenter i ulike arrangement. På lenger sikt vil dette være med på å bygge opp kundens bevissthet om lokalprodusert mat. Produsentene opplever en økt etterspørsel etter lokale produkter.

Kontaktperson: fylkesagronom Kari Mette Holm, 33372367 eller mailto:kmh@fmve.no