Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vest-Agder 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt 1/2006 Vest-Agder

 
27.02.2006
Fra fylkesmannens landbruksavdeling i Vest-Agder
 

Ny ledelse ved Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen i Vest-Agder har fått ny ledelse. Dag Petter Sødal og Unni Svagård er det nye paret som skal holde styr på landbruksbyråkratene her sør. Og de skulle ha de beste forutsetninger for å lykkes.


Fylkesnytt, Unni Svagård, Foto: Tore Tønnesen
Fylkesnytt: Unni Svagård, Foto: Tore Tønnesen

Fylkesnytt, Dag Petter Sødal, Foto: Tore Tønnesen
Fylkesnytt: Dag Petter Sødal, Foto: Tore Tønnesen

Unni er 48 år. Oppvokst i Oslo men bosatt i Mandal siden 1994. Delt omsorg for to barn på 10 og 11 år. Utdanning fra allsidig jordbruk på Ås/NLH i 1983.

Dag Petter er 47 år, gift med to tenåringsbarn. Naturforvalter/økonom fra NLH 1983, dr. scient ressursøkonomi NLH 1989.

Interesser utenom jobb:
Unni, bl.a. korsang og kultur.
Dag Petter, idrett (egen og barnas) og friluftsliv, hagearbeid. Fisker i ferien.

Unni har variert bakgrunn i yrkeslivet. Norsk Bonde- og Småbrukarlags sekretariat i Oslo, Norsk Senter for Økologisk Landbruk på Tingvoll, Forsøksringen for økologisk landbruk i Agder og dessuten privat virksomhet i en del år. Hun kom til FMLA i Vest-Agder i 2000 og har arbeidet som førstekonsulent innen næringsutvikling inntil hun ble assisterende landbruksdirektør.
Dag Petter har bakgrunn fra NLH, Miljøverndepartementet og har vært hos FMVA siden 1999. Spennende nye utfordringer i det å bli leder, sier han. Nå er oppgaven å sikre at kollektivet fungerer og leverer, ikke bare å levere selv.

Det er mange utfordringer i Vest-Agders landbruk og for FMLA, sier Unni. Bl.a.:

 • Små enheter og korte avstander til sentra. Dette passer godt for deltidsbruk
 • Stadig færre bruk i aktiv drift
 • Gjengroingsproblematikken
 • Synliggjøring av et landbruk som stadig blir fjernere for folk flest, men som fremdeles er viktig for alle
 • Bistand til kommunene med deres utfordringer, bl.a. med utvikling av kommunens landbruk. FMLA skal være kommunenes førstevalg som samarbeidspartner
 • Nærings- og bygdeutviklingsarbeid, tradisjonelt og utradisjonelt

Til å begynne med vil jeg jobbe mest med forholdet til kommunene og arealpolitikken, mens Unni har mest oppgaver innen næringsutvikling, sier Dag Petter.

Det blir spennende tider framover sier Unni. Med internasjonale kastevinder. Med endringer bak hver sving og med stadig større krav til effektivitet og omstilling. I en næring som menneskene alltid har hatt og som vi alltid må ha dersom vi skal ha mat, drikke og produkter fra skogen også i framtida.

Men interessant blir det sier begge. Vi tror dem på det.

Faggruppe utmark - samarbeidsforum mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkeslandbruksavdelingen

I utredningen om organiseringen av Fylkesmannens oppgaver innen landbruks- og miljøvernområdet datert 30.11. 04, ble det foreslått opprettet en ”Faggruppe utmark”. Formålet med en slik gruppe er:

 • Redusere konflikter, forebygge skadelige naturinngrep som følge av næringsutvikling
 • Få fram et konkret samarbeidsprosjekt innen bruk av innlandsfisk eller viltressurser i forbindelse med næringsutvikling og tilrettelegging for allmenhetens adgang til jakt og fiske

Det ble videre foreslått at faggruppen opprettes for en prøveperiode på 2 år med miljøverndirektøren som ansvarlig for samarbeidsprosessen i oddetallsår og landbruksdirektøren i partallsår.

Fylkesmannen sluttet seg til de tilrådninger som kom fram i utredningen.

Ved de to involverte avdelinger er hhv. Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen og Arne Solum, Fylkeslandbruksavdelingen blitt oppnevnt til å ha det løpende koordineringsarbeid i sine respektive avdelinger.

Ut fra formålet med faggruppen skal det jobbes med følgende:

 • Faggruppen er en ad hoc gruppe i det sammensetning varierer etter hvilke saker som blir tatt opp. Hvem som møter fra de to avdelingene avgjøres av koordinatorene. Den avdelingen som fremmer saken er ansvarlig for videre oppfølging
 • Faggruppen skal i tillegg til å drøfte aktuelle saker som oppstår i det løpende forvaltningsarbeidet også ha en proaktiv rolle hvor det tas initiativ innenfor de roller Fylkesmannen er tillagt på utmarkssektoren
 • Koordinatorene skal sørge for gjensidig oppdatering om relevante saker av felles interesse for de to avdelinger

Faggruppe utmark hos Fylkesmannen i Vest-Agder trådte i kraft 01.01.2006.

Etter det første møtet i gruppen ble følgende konkrete temaer tatt opp:

 • Utnytting av naturkvaliteter i et spesielt utmarksområde i Hægebosad kommune, med sikte på næringsutøvelse
 • I landskapsvernområdene Oksøy, Ryvingen og Flekkefjord settes i gang arbeid med metodeutvikling for å se på hvordan man kan gå fram for å sikre opprettholdelse av dagens kvaliteter i landskapene
 • Frivillig barskogvern

Begge avdelinger understreker at den nye samarbeidsmodellen er spennende og interessant. Det er mange eksempler på temaer som kan tas opp. To av mange slike eksempler kan være naturbasert reiseliv og småkraftverk.

Best i Norge på kortreist tradisjonsmat

9. klasse ved Blomdalen ungdomsskole i Mandal er blitt norgesmester i matlaging. Nærmere bestemt: Kortreist tradisjonsmat.

Kjempegøy, jubler klassen. Landbruks- og matdepartementet (LMD) laget denne konkurransen som et ledd i 100-årsmarkeringen 1905-2005. Med målsetting å stimulere elevenes bevissthet omkring tradisjoner på matsektoren i deres nære miljøer.

Politisk rådgiver i LMD, Sigrid Hjørnegård, var selv til stede i Mandal 18. januar under markeringen og sjekkoverrekkelsen (kr. 5000) samt diplom og kokebok. Flere prominente gjester æret elevene ved skolen: Ordfører Åse Lill Kimestad, utdanningsdirektør i Vest-Agder, Gunnar Skaar, landbruksdirektør Dag Petter Sødal med flere. Alle var begeistret og mange positive adjektiver ble elevene til del.

Fylkesnytt, Blomdalen skole, Foto: FM VAG
Fylkesnytt: Renate Iversen får prisen fra politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård.
Foto: Nils Bernt Rinde, Lindesnes Avis

Råstoffet til tradisjonsmaten har kommet bl.a. fra laks, poteter, sopp og honning, sier elevene. Denne maten er basert på vår egen nære matkultur, smiler de med ikke så lite stolthet i stemmen.

Fylkesnytt, Blomdalen skole, Foto: Nils Bernt Rinde
Fylkesnytt: Blomdalen skole vant konkurransen "Kortreist Mat" i regi av LMD. 124 ungdomsskoleelever fra hele landet deltok. Her er vinnergjengen med smaksprøver.
Foto: Nils Bernt Rinde

Og de har grunn til å være krye. I Norge deltok 124 skoler med sine bidrag via Fylkesmannens landbruksavdelinger.

Og vi slutter oss til: Gratulerer hjerteligst Blomdalen skole! Vi er stolte av dere. Dere har satt Mandal skikkelig på norgeskartet.