Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

15.02.2006

Fylkesnytt 1/2006 Vestfold

  
15.02.2006
Fra fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold
  

 

Det hogges mer tømmer i Vestfold

Skogeierne hogger mer også i Vestfold. Økningen i 2005 ble på 6 prosent i volum, mens verdien av det solgte tømmeret økte med hele 13 prosent. Det er store forskjeller mellom kommunene.

Skogeierne hogg 6 prosent mer tømmer i 2005 enn i 2004. Statistikken for 2005 er nå klar og tall som fylkesmannen i Vestfold nå offentliggjør, viser at det ble hogd til sammen 267.834 kubikkmeter tømmer i Vestfold.

Tilsvarende tall i 2004 var 251.821 kubikkmeter. Statistikken viser at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hogstaktiviteten. Den kommunen som nå troner øverst på statistikken som den største skogbrukskommunen når det gjelder tømmerhogst, er Lardal. I Lardal økte hogsten med 33 prosent, men sto likevel ikke for den største økningen. Den fant sted i Sandefjord med hele 139 prosent. Noen kommuner hadde også nedgang i aktivitet.

Selv om økningen i hogsten i Vestfold ble på 6 prosent i fjor er det mye å gå på i forhold til det som kan hogges. Diskusjonen omkring innføring av nytt skattesystem i skogbruket var en av årsakene til at skogeierne hogg mer tømmer. Det er flere grunner til at aktiviteten økte blant annet noe økte priser på tømmer.

Kontaktperson: fylkesskogsjef Johan Christian Haugan,
tlf. 33 37 23 52/ 33 39 77 68/mobil 40 24 81 15
E-post: jch@fmve.no

Fylkesnytt, Tømmerhogst, Foto: Bård Næss, Samfoto
Fylkesnytt
: Tømmerhogst med motorsag, Foto: Bård Næss, Samfoto

 

Delvis ja til stadionplaner i Sandefjord

Med knapt flertall uttalte fylkeslandbruksstyret i sitt møte den 2. februar at de kan akseptere bruk av dyrka mark til ny fotballstadion på Pindsle i Sandefjord. Tommelen ble imidlertid vendt ned når det gjelder planene om en storstilet utvikling av næringsbygg i forbindelse med stadion. Til disse planene fremmet styret innsigelse.

Stadionplanene i Sandefjord har vært fulgt med stor interesse fra både publikum og media i Sandefjord, og det har knyttet seg stor spenning til hva fylkeslandbruksstyret ville lande på i forhold til vern av dyrket mark. Styret behandlet i formiddag saken og det manglet ikke på engasjement fra styrets medlemmer, idet det nærmest haglet med forslag til alternative vedtak i saken. Enden på visa ble imidlertid at forslag fra styrets leder; Øyvind Hunskaar (Sp) og KrF´s Dagfinn Haugen, fikk flertall med styreleders dobbelstemme. Styret har med dette akseptert å ta i bruk dyrka mark til bygging av selve stadionanlegget, med parkering, men fremmet innsigelse til planen når det gjelder bruk av dyrket mark til etablering av næringsvirksomhet i tilknytning til anlegget.

Kontaktperson: landbruksdirektør Ingrid Marie Eidsten,
tlf 33 37 23 80,
E-post: ime@fmve.no

7,4 mill. kroner til miljø og næring i Vestfoldlandbruket

Det går i disse dager brev fra fylkesmannen til kommunene i Vestfold med tilsagn om penger til miljøtiltak i landbruket. Tilskuddsordningene omfatter både jord- og skogbruk og for 2006 får kommunene til sammen 7,4 millioner kroner til fordeling.

Fylkesnytt, Kulturlandskap, Foto: FM Vestfold
Vår i Vestfolds kulturlandskap.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Tilsagnsbrevet som i nå er gått ut fra fylkesmannen inneholder melding om hvor store beløp hver kommune disponerer i forhold til såkalte SMIL-midler og milder til næring- og miljøtiltak i skogbruket. Til sammen har fylket fått 7,4 millioner kroner for 2006 som fylkesmannen nå har fordelt mellom kommunene. Pengene fordeles ikke tilfeldig, men ut fra hvilke strategier kommunene har trukket opp for miljøarbeide- og næringstiltak i landbruket for perioden 2004-2008.

Det er en rekke formål som kan delfinansieres med penger fra de to tilskuddsordningene. Eksempler på tiltak kan være skjøtsel av kantsoner i jordbrukslandskapet, tilrettlegging for friluftsliv og tilskudd til skjøtsel av ungskog. Kommunene bestemmer selv, innenfor rammene av et gitt statlig regelverk, hvilke tiltak som skal prioriteres det enkelte år. De kommunale prioriteringene fastsettes i samarbeide mellom landbrukets organisasjoner og kommunen.

Regelverket for tilskudd omfatter to forskrifter fastsatt av Landbruks- og matdepartementet:

  • Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
  • Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 

Inn på tunet: Etter skoletid i Re nominert til pris

Re kommune har i samarbeide med Fylkesmannen etablert et tilbud som skal gi barn som trenger det et spesielt tilbud om oppfølging. På Kirkevoll Gård i Re er tiltaket nå inne i sitt tredje driftsår og kommunen er nå en av de nominerte til "Det nytter-prisen 2006", skriver Tønsbergs Blad.

Både kommune og foreldre er fulle av lovord om tiltaket, som nå omfatter hele 23 barn. Målgruppen er unge fra 1. - til 7. klasse og tilbudet skal gi unger som har behov for en spesiell oppfølging et tilbud etter skoletid. Tilbudet er også tilgjengelig i helgene, forteller prosjektleder i Re kommune, Elisabeth Paulsen, til Tønsbergs Blad.

Re kommune etablerte i sin tid tilbudet sammen med fylkesmannen i Vestfold. Med prosjektet er Re nominert til "Det Nytter-prisen 2006" som har en hovedpris på 100.000 kroner. Foruten Re er Sandnes, Fosen i Trøndelag, Meland i Hordaland og Nedre Eiker nominert. Selve prisutdelingen finner sted i Oslo 28. februar, skriver Tønsbergs Blad.

Kontaktperson for fylkesnytt fra fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen: Johan Christian Haugan, tlf 33 37 23 527 mob. 40 24 81 15/ E-post: jch@fmve.no