Historisk arkiv

Reindrift: Reinbeitekonvensjon Norge og Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Det er gitt nytt mandat og oppnevnt ny norsk forhandlingsdelegasjon for videre forhandlinger om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon.

Reindrift: Reinbeitekonvensjon Norge og Sverige

Reindrift: Det er gitt nytt mandat og oppnevnt ny norsk forhandlingsdelegasjon for videre forhandlinger om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon.
 

Lappekodicillen
Den grenseoverskridende reinbeitingen har foregått gjennom svært lang tid og har sitt grunnlag i gammel sedvane. Rettighetene erkjennes av begge statene, og har fått sitt sterkeste uttrykk i den såkalte Lappekodicillen som ble tilføyd den grensetraktaten som ble inngått mellom Sverige og Danmark-Norge i 1751.

Forhandlingsdelegasjoner
Våren 2003 ble det på begge sider oppnevnt særskilte forhandlingsdelegasjoner med oppdrag å arbeide fram en ny konvensjon. Forhandlingsdelegasjonene meldte i september 2004 at forhandlingene om en ny reinbeitekonvensjon ikke skulle kunne sluttføres innen 1972-konvensjonens gyldighetstid løp ut 1. mai 2005.

De svenske og norske regjeringene er nå overens om at forhandlingene skal gjenopptas og har blitt enige om forhandlingsdelegasjonenes mandat, retningslinjer og sammensetning.

Reindrift: Det er gitt nytt mandat og oppnevnt ny norsk forhandlingsdelegasjon for videre forhandlinger om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon.