Historisk arkiv

Areal: Kart over egen gård

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Areal: I 2005 fikk 29 000 bønder i 63 kommuner kart som viser hvordan dyrket mark fordeler seg på hver enkelt landbrukseiendom. Til nå har NIJOS laget mer enn 40 000 gårdskart siden arbeidet med å ajourføre digitalt markslagskart startet i 2003.

Areal: Kart over egen gård

Areal: I 2005 fikk 29 000 bønder i 63 kommuner kart som viser hvordan dyrket mark fordeler seg på hver enkelt landbrukseiendom. Til nå har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) laget mer enn 40 000 gårdskart siden arbeidet med å ajourføre digitalt markslagskart (DMK) startet i 2003. Dette går fram av årsmeldingen til NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) for 2005.

Om NIJOS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge. NIJOS vil fra 01.07.06 videreføre sitt arbeid i Norsk institutt for skog og landskap, sammen med Skogforsk og Norsk genressurssenter. Norsk institutt for skog og landskap er et nytt nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser.

Areal: 29 000 bønder i 63 kommuner har fått kart som viser hvordan dyrket mark fordeler seg på hver enkelt landbrukseiendom.