Historisk arkiv

Jordloven: Forslag til endringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordloven: Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i jordlova som omhandler delingsforbudet.

Jordloven: Forslag til endringer

Jordloven: Åkerlandskap. Foto: Johannes Haugan, SamfotoJordloven: Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i jordlova. Regjeringa foreslår blant annet at delingsforbudet, som den forrige regjeringen foreslo å fjerne, blir opprettholdt, men at ordningen med frivillige statlige kjøp for å sikre tilleggsjord avvikles og at hjemlene til å ekspropriere i jordloven oppheves.

Gårdens samlede ressurser
- Departementet vil satse på en utvikling i landbruket der det blir lagt til rette for utnytting av gårdens samlede ressurser. Forslaget om å fjerne delingsforbudet kan føre til at viktige ressurser blir fradelt, og at muligheten for ny næringsutvikling på gården blir redusert. Dette vil være uheldig for utviklingen av det enkelte bruk, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

- Jeg er også, som mange av høringsinstansene uttrykker, redd for at den forrige regjeringens forslag om å fjerne delingsforbudet kan få uheldige følger for jordvernet. Dagens praksis sikrer de samfunnsinteresser som bør ivaretas, sier Riis-Johansen.

I Ot.prp. nr. 75 (2005-2006) som fremmes i dag følger departementet opp de andre forslagene som ble sendt på høring. I tillegg foreslås det endringer i odelsloven §§ 16 og 31 for å tilpasse de til endringene i jordloven.

Forenkling
Forslaget til lovendringer må ses i sammenheng med et ønske om forenkling og opprydding i gjeldende regelverk. Departementet foreslår også å oppheve seks lover som ikke lenger er aktuelle på grunn av samfunnsutviklingen, eller fordi de har mistet sin reelle funksjon av andre årsaker.

Jordloven: Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i jordlova.