Historisk arkiv

Jordskifte: Jordskifte i byer og tettsteder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordskifte: Odelstinget har i dag behandlet forslag til endringer i jordskifteloven. Loven skal heretter gjelde for alle typer eiendommer i hele landet, også eksisterende byggeområder i byer og tettsteder.

Jordskifte: Jordskifte i byer og tettsteder

Jordskifte: Odelstinget har i dag behandlet forslag til endringer i jordskifteloven. Forslagene tar sikte på å tilpasse virkemidlene vår tids behov. Det er foreslått at det går uttrykkelig fram av loven at den gjelder for alle typer eiendommer i hele landet.

- Jordskifte har tradisjonelt gått ut på å skifte jord- eller skogteiger for å gjøre landbruksdriften mer rasjonell. Med de endringene som nå foreslås, vil loven også kunne stimulere til bedre utnyttelse av eksisterende byggeområder i byer og tettsteder, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. - Bruk av jordskifte i slike områder kan utløse betydelige verdier, og samtidig spare det offentlige for investeringer i ny infrastruktur som bl.a. veier, vann og kloakk. Det vil også kunne hindre unødig bruk av dyrka og dyrkbar jord, sier Riis-Johansen.

Unngår”døde” arealer
Jordskifteløsninger kan gi eierne regler om bruk og om kostnadsfordeling ved fellestiltak, og det kan gi dem hjelp til å fordele utbyggingsverdi for området slik at også eiere som sitter med areal som ikke blir selvstendige tomter får del av utbyggingsverdien. Jordskifte i slike områder kan også føre til at en unngår at det ligger igjen ”skalker” og ”døde” arealer mellom de utbygde enhetene.

Tidlig tvisteløsning
I tillegg til dette er det foreslått forsøksordninger med rettsmegling og arealmegling. Forslagene fører til at partene i jordskiftesakene får hjelp til å løse tvister og problemer på et tidlig stadium. Det vil være til beste for både partene i saken og samfunnet som helhet.

Det er foreslått en ny bruksordningsbestemmelse som kan være et nyttig verktøy for å utforme konkret tilpassa fellesregler for fellestiltak ved drift og vedlikehold av private veier o.l.

Trer i kraft fra årsskiftet
Fordi viktige samfunnsinteresser begrunner endringene, bør de iverksettes så snart dette er praktisk mulig. Departementet tar sikte på at endringene kan tre i kraft fra årsskiftet. Jordskifterettene ble overført til domstolsadministrasjonen fra 1. januar 2006. Det blir en viktig oppgave for domstolsadministrasjonen å sikre en god praktisering av de nye bestemmelsene som også kan bidra til å utløse de forventede samfunnsgevinstene.

Jordskifte: Odelstinget har i dag behandlet forslag til endringer i jordskifteloven.