Historisk arkiv

Landbruk: Bruksrett i statsallmenninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen ”Tida og tilhøva”. Arbeidsgruppen har vurdert rammene for utøvelse av bruksretter i statsallmenninger.

Landbruk: Bruksrett i statsallmenninger

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen ”Tida og tilhøva”. Arbeidsgruppen har vurdert rammene for utøvelse av bruksretter i statsallmenninger, herunder fjellovens bestemmelse om at bruksrettene skal kunne utnyttes i samsvar med rasjonell bruk og etter tida og tilhøva.

Arbeidsgruppen har sett nærmere på landbruksnæringens behov og utfordringer, og hvordan bruksrettene kan utøves for å møte disse utfordringene.

Landbruks- og matdepartementet vil nå gå gjennom rapporten og vurdere hvordan rapporten skal følges opp.

Ny bruksutøvelse
Arbeidsgruppens flertall mener lovgivningen gir rom for etablering av ny bruksutøvelse. Eksempler på dette kan være at utvisning av tilleggsjord må anerkjennes som bruksrettsutøvelse. Et annet flertall mener også at bruksretten omfatter rett til utvisning av grunn for etablering av fellesfjøs og utnytting av fall til småskala kraftproduksjon for eget bruk.

Et mindretall mener en del bruksutøvelse bør reguleres gjennom individuelle avtaler.

Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Norges Fjellstyresamband, Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Statens landbruksforvaltning, Norsk almenningsforbund, Norske reindriftssamers landsforbund og Statskog SF.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen ”Tida og tilhøva”, som har vurdert rammene for utøvelse av bruksretter i statsallmenninger.