Historisk arkiv

Reindrift: Bedre sikring av arealbehov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Det vil bli satt i gang prosesser for bedre å sikre reindriftens arealbehov, der også andre samfunnssektorer vil bli trekt inn.

Reindrift: Bedre sikring av arealbehov

Reindrift: Det vil bli satt i gang prosesser for bedre å sikre reindriftens arealbehov, der også andre samfunnssektorer vil bli trekt inn.

Dette opplyste landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen da han i dag hadde konsultasjonsmøte med Sametinget om forslaget til ny reindriftslov.

Arealkrevende næring
- Reindriften er en svært arealkrevende næring som er helt avhengig av at arealene ikke blir disponert til andre formål. Bedre sikring av arealressursene vil derfor bli tatt inn som del av den nye reindriftsloven. Det er imidlertid også viktig at andre samfunnssektorer, som har interesser på de samme arealene, blir trekt med i prosesser der ulike interesser og hensyn kan bli veid mot hverandre. Jeg vil ta initiativ til at et slikt arbeid blir startet opp, sier Terje Riis-Johansen.

Rein på beite. Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto
Reindrift er en næring som krever store arealer. Bedre sikring av arealressursene vil bli en del av den nye reindriftsloven.
Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto

Reindrift: Det vil bli satt i gang prosesser for bedre å sikre reindriftens arealbehov, der også andre samfunnssektorer vil bli trekt inn.


05.04.06