Forsiden

Historisk arkiv

Jordbruk: Forenklet regelverk for pristilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har fastsatt to nye samleforskrifter som erstatning for ni forskrifter på pristilskuddsområdet. Hensikten er et enklere, mer helhetlig og brukervennlig regelverk for pristilskuddene.

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har 19. desember 2008 fastsatt forskrifter om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), om formidling av pristilskudd til landbrukssektoren (formidlingsforskriften), samt om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2009.

Ved at ni forskrifter er samlet og systematisert innenfor to hovedforskrifter som regulerer ulike sider av tilskuddsforvaltningen, er det gjennomført en betydelig forenkling av regelverket på pristilskuddsområdet. Pristilskuddsforskriften regulerer tilskuddsmottakernes rettigheter og plikter, mens formidlingsforskriften har som mål å formalisere forholdet til de omsetningsledd som formidler pristilskudd til produsentene. I tillegg er det fastsatt egen forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr.

Forskriftene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett.

Forenklingsarbeidet har bygd på en forutsetning om at de reglene som omhandler utmåling av tilskudd skulle rendyrkes som bestemmelser gitt i, eller i medhold av jordbruksavtalen. Jordbruksavtalepartene er blitt enige om at utmålingsreglene skal inntas i avtaleteksten. Endringene i avtaleteksten trer også i kraft 1. januar 2009. 

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har 19. desember 2008 fastsatt forskrifter om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), om formidling av pristilskudd til landbrukssektoren (formidlingsforskriften), samt om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr.