Historisk arkiv

Jordvern: Den beste jorda må vike

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Jordbruksarealene i Oslo og Akershus kan teoretisk dekke matkornbehovet til en million mennesker. Men det er her utbyggingspresset er størst. Nå vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen ha en nasjonal dugnad for jordvern.

Jordvern: Jordbruksarealene i Oslo og Akershus kan teoretisk dekke matkornbehovet til en million mennesker. Men det er her utbyggingspresset er størst. Nå vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen ha en nasjonal dugnad for jordvern. 
 
Den beste jorda er mest utsatt
Norge er et av de landene med minst dyrka jord. Jordbruksarealene i Norge utgjør kun 3 % av totalt landareal, mens de i verden forøvrig utgjør 10% av landarealene. Norge har kun 2,2 deakar jordbruksareal pr innbygger, mens det er 2,7 dekar pr verdensborger,  - Det mange ikke er klar over er at bare deler av disse knappe jordbrukseralene, omtrent 1/3,  egner seg til dyrking av matkorn, poengterer landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.  - Og det er nettopp disse mest verdifulle arealene, som ligger rundt de sentrale tettstedene, som er utsatt for det største utbyggingspresset, Det er en svært viktig sak for meg å  styrke jordvernet, sier Riis-Johansen.

Han har sammen med miljøvernministeren sendt brev til alle kommuner   og understreket betydningen av  et styrket jordvern ble understreket. 
 
Klimaskifte for jordvernet
Tidlig i januar overleverte en arbeidsgruppe - Jordverngruppa - sin rapport, ”Klimaskifte for jordvernet”. Gruppa har på oppdrag fra landbruks- og matministeren vurdert nye virkemidler for et sterkt jordvern. Gruppas rapport er  på høring med uttalefrist 15. mars.

Nasjonal dugnad for jordvern
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen retter seg særlig mot kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene.

Dekker matkornbehovet til en million mennesker
Akershus er fortsatt landets største kornfylke målt i areal.  Jordbruksarealene i Oslo og Akershus utgjør ca en femtedel av landets kornareal. Teoretisk kan dette dekke matkornbehovet til en million mennesker. Men arealpresset i Oslo og Akershus er svært stor, og det bygges ned godt over 1000 dekar hvert år.
 
Totalarealet i Oslo og Akershus har gått ned med nesten 5 000 daa fra 2004 til 2007. I perioden 1982-2003 ble nesten 60 000 daa dyrka og dyrkbart areal omdisponert i Oslo og Akershus, og over 25 000 daa var dyrka jord. 
 
Det var over 783.000 daa jordbruksareal i drift i  Oslo og Akershus i  2007, hvorav om lag 630 000 daa var korn og oljevekster.

Jordvern: Jordbruksarealene i Oslo og Akershus kan teoretisk dekke matkornbehovet til en million mennesker.