Historisk arkiv

Jordvern: Fylkesplan for Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Landbruks- og matdepartementet har gitt tilskudd til arbeidet med en arealstrategi for fylkesplanen i Østfold. 22. april er det nasjonal jordvernkonferanse i Moss.

Jordvern: Landbruks- og matdepartementet har gitt tilskudd til arbeidet med en arealstrategi for fylkesplanen i Østfold. 22. april er det nasjonal jordvernkonferanse i Moss.

Fylkesmannen og Fylkeslandbruksstyret i Østfold har hatt sterkt fokus på jordvern og kulturlandskap de siste årene. De spesielle utfordringene som Østfold står overfor med bygging av 4-felts motorveier og etablering av sivil lufthavn har skapt oppmerksomhet rundt de potensielle arealkonfliktene som bygger seg opp. Arealstrategien skal bl.a. trekke opp langsiktige grenser for byutviklingen.

Sterkt utbyggingspress i Østfold
- Alt for mye dyrkajord blir bygd ned her i landet. Jeg vil derfor styrke jordvernet, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. - Østfold er et fylke med mye verdifull dyrkajord og nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Fylket opplever et sterkt utbyggingspress rundt de tre store byene og langs hovedferdselsårene som er innfallsport til Norge. Derfor er det naturlig for departementet å engasjere seg i jordvernproblematikken i dette fylket, sier Riis-Johansen.

Digitalisering av kommuneplaner
Tilskuddet skal gå til handlingsplanen mot gjengroing og digitalisering av kommuneplanene.  Dette er viktig for å sikre registrering og overvåking av arealressursene i kommunene.

I tillegg til en arealstrategi ønsker fylkespolitikerne en estetikkveileder særlig rettet mot bygninger i kulturlandskapet og næringsbygg langs motorveiene. Det er også et sterkt ønske om å utarbeide en handlingsplan mot gjengroing av kyst- og kulturlandskapet i Østfold.

Jordverngruppe
Tidlig i januar overleverte en arbeidsgruppe - Jordverngruppa - sin rapport, ”Klimaskifte for jordvernet”. Gruppa har på oppdrag fra landbruks- og matministeren vurdert nye virkemidler for et sterkt jordvern. Gruppa konkluderer blant annet med at dagens Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ikke er presise nok når det gjelder jordverninteresser, og at det bør utarbeides en hjemmel for vern av jordressurser. 

Gruppas rapport er for tiden på høring med frist 15. mars.

Nasjonal jordvernkonferanse
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer den 22. april til Moss og nasjonal dugnad for jordvernet. Her deltar blant annet Olav Ullern, adm. dir i Kommunenes Sentralforbund og Ingeborg Gjærum fra Natur- og ungdom.

Jordvern: Landbruks- og matdepartementet har gitt tilskudd til arbeidet med en arealstrategi for fylkesplanen i Østfold. 22. april er det nasjonal jordvernkonferanse i Moss.