Historisk arkiv

Landbruk: Situasjonsbeskrivelse 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Utviklingen i primærjordbruket de siste sju årene viser en markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, nedgang i produksjon av storfe-, sau-/lam- og svinekjøtt, mens melkeproduksjonen holder seg stabil. Det viser den årlige beskrivelsen av situasjonen i det norske landbruket fra Statens landbruksforvaltning.

Landbruk: Utviklingen i primærjordbruket de siste sju årene viser en markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, nedgang i produksjon av storfe-, sau-/lam- og svinekjøtt, mens melkeproduksjonen holder seg stabil. Det viser den årlige beskrivelsen av situasjonen i det norske landbruket fra Statens landbruksforvaltning (SLF).

SLF utarbeider årlig en beskrivelse av situasjonen i det norske landbruket. Beskrivelsen utgjør en vesentlig del av den virkemiddelvurderingen som SLF overleverer Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene. 
 

Nye organisasjonsformer
Videre viser situasjonsbeskrivelsen fra SLF at antall jordbruksforetak reduseres fortsatt, men her er det betydelige variasjoner mellom produksjoner og fylker. Sammenlignet med tidligere år ser det ut til at det er en liten stagnasjon i nedgangen sisteåret. Det er videre en utvikling hvor flere og flere jordbruksforetak velger annen organisasjonsform enn enkeltmannsforetak, særlig gjelder dette melkeprodusenter.

Høy omdisponering av jord
Jordbruksforetakene disponerer stadig større jordbruksareal og andelen leiejord øker gradvis for hvert år. Totalt jordbruksareal holder seg noenlunde stabilt men det skjer en viss reduksjon av fulldyrka areal og en økning i innmarksbeitearealet. Omdisponering av jordbruksareal til andre samfunnsformål er fortsatt høyere enn målsettingen om å halvere omdisponeringene innen 2010 tilsier.

  

Kornåker. Foto: Jørn Areklett Omre, Samfoto
Kornåker. Foto: Jørn Areklett Omre, Samfoto

Miljøutfordringer
Overvåking viser en generell trend mot økt gjengroing, men det skjer ikke markante endringer i enkeltelementer i landskapet på kort sikt. Samtidig går antallet dyr på beite nedover. Overvåking viser også at mange vann og vassdrag har dårlig vannkvalitet og hyppige algeoppblomstringer som følge av for store tilførsler av næringsstoffer, særlig fosfor. Landbruket reduserer til en viss grad sine klimautslipp, men det er fortsatt en del usikkerhet rundt klimagassutslipp fra jordbruket. Det gjennomføres en rekke tiltak for å ivareta kulturlandskapet og hindre forurensing.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.

Landbruk: Utviklingen i primærjordbruket de siste sju årene viser en markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, nedgang i produksjon av storfe-, sau-/lam- og svinekjøtt, mens melkeproduksjonen holder seg stabil.