Historisk arkiv

Landbruk: Strategisk plan for europaarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet følger opp St.meld. nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av europapolitikken med en egen strategisk plan for europaarbeidet.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet følger opp St.meld. nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av europapolitikken med en egen strategisk plan for europaarbeidet. 

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en strategisk plan for europaarbeidet. Planen omhandler departementets berøringsflater mot EU/EØS, målsettinger og innsatsområder for europaarbeidet og den interne organiseringen av EU/EØS-arbeidet. Planen gir videre en oversikt over nasjonale og internasjonale arenaer og arbeidsmetoder for disse, omhandler kompetanseutvikling, samt setter opp tiltak for økt åpenhet og dialog. Dokumentet er avgrenset mot de områdene som faller utenfor EØS-samarbeidet. 

Om strategien
Dokumentet redegjør innledningsvis for Landbruks- og matdepartementets berøringsflater mot EØS-avtalen. Selv om EUs felles marked for landbruksvarer og felles landbrukspolitikk ikke er omfattet av EØS-avtalen, er departementet likevel berørt av EØS-avtalen på en lang rekke områder, slik som matområdet, handelspolitikk, forskning og utvikling, skogområdet, statsstøtte og eiendomspolitikk.

I kapittel 2 er det satt opp mål for Landbruks- og matdepartementets europaarbeid. Kapitlet inneholder også en omtale av de viktigste innsatsområdene, med en kort beskrivelse av de viktigste sakene innenfor matpolitikken, samt omtale av handelspolitikken overfor EU, forskning og utvikling, statsstøtte og eiendomspolitikk.

Den interne organiseringen av EU/EØS-arbeidet er behandlet i kapittel 3, herunder hva som ligger i linjens ansvar og oppgaver, lederansvar og koordineringsansvar. 

I kapittel 4 gis det en oversikt over de nasjonale og internasjonale arenaer hvor Landbruks- og matdepartementet deltar i forbindelse med EØS-arbeidet. Det settes opp strategier og målsettinger for hvordan departementet kan delta på disse arenaene på en est mulig måte med utgangspunkt i nasjonalt fastsatte mål. 

Kapittel 5 omhandler kompetanseløft og profesjonalisering, herunder bruken av nasjonale eksperter og hospitantordninger. 

Økt åpenhet og dialog er tema for kapittel 6. Landbruks- og matdepartementet har en overordnet målsetting om å styrke involveringen av offentligheten gjennom å etablere rutiner og systematisere kontakten med berørte parter og interessegrupper. 

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet følger opp St.meld. nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av europapolitikken med en egen strategisk plan for europaarbeidet.