Historisk arkiv

Ny naturskadelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statens landbruksforvaltning har oversendt til Landbruks-og matdepartementet forslag til ny lov om naturskadeerstatning. Lovforslaget vil gi klarere rettigheter og kortere saksbehandlingstid for de som rammes av naturskader.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har oversendt til Landbruks-og matdepartementet (LMD) forslag til ny lov om naturskadeerstatning. Lovforslaget vil gi klarere rettigheter og kortere saksbehandlingstid for de som rammes av naturskader.

- Klimaendringene kan gi økt risiko for naturskader, og samfunnet vårt er sårbart for naturskader. Det er derfor viktig at vi har et godt oppdatert lovverk som både virker forebyggende, og som gir rask og god hjelp til dem som rammes, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Tydeligere ansvar for den enkelte og planmyndighetene
Reglene understreker både den enkeltes og planmyndighetenes ansvar for å forhindre og begrense naturskader. Dersom ansvaret ikke er godt ivaretatt, eller dersom kostnaden ved å reparere naturskaden er større enn verdien av det som er tapt, kan erstatningen reduseres. Mangler ved behandlingen av arealsaker kan føre til at det reises krav mot kommunen.

Gjør samfunnet bedre rustet
Statens landbruksforvaltning mener at det fremdeles er behov for en statlig naturskadeerstatningsordning i Norge. En fast erstatningsordning har en viktig funksjon i et normalår, og når store enkelthendelser inntreffer, som for eksempel i 1992 (nyttårsorkanen på Nordvestlandet) og i 1995 (Østlandsflommen), gir en fast ordning i tillegg beredskap for å håndtere store skadehendelser raskt og effektivt.

Den nye loven vil etter SLFs vurdering kunne bidra til å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte klimaendringene.

Mer forutsigbarhet og kortere saksbehandlingstid
En lett tilgjengelig og oversiktlig naturskadeerstatningslov som gir økt forutsigbarhet har vært et viktig mål med forslaget. Loven legger grunnlaget for god og effektiv behandling av erstatningskravene. SLF har lagt stor vekt på å foreslå en erstatningsordning som innebærer langt kortere saksbehandlingstid av erstatningskravene enn det som har vært mulig etter dagens system.

Flere får rett til erstatning
SLF anbefaler at ordningen utvides slik at også festere og rettighetshavere kan få rett til erstatning. SLF anbefaler ikke å utvide ordningen til å gi erstatning for skader på offentlig eiendom. En anbefaler at det kan gis tilskudd der det er gjennomført akuttiltak for å begrense eller forhindre en naturskade.

Høring
SLFs anbefalinger er oversendt Landbruks- og matdepartementet. Saken vil bli sendt på bred høring, før forslag til ny lov legges fram for Stortinget til behandling.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.