Historisk arkiv

Reindrift: Reindriftsavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Regjeringen har i dag lagt fram Stortingsproposisjon om reindriftsavtale for 2008/2009.

Reindrift: Regjeringen har i dag fremmet St prp nr 63 (2007-2008) Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 6. mars enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2008 – 30.06.2009. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner.

Reindrift som hovednæring
- Sammen med en økning av reindriftsfradraget gir virkemidlene i årets reindriftsavtale grunnlag for en fortsatt positiv utvikling av reindriften, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. - Samtidig underbygger avtalen den dreining vi har hatt på virkemidlene de senere årene; Vi legger nå større vekt på næringsutvikling og tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring, sier Riis-Johansen.

Svært god etterspørsel
Samlet sett er reindriften i en positiv økonomisk utvikling. Dette har i det vesentligste sammenheng med et høyt slakteuttak og en økning i prisen på reinkjøtt. Økningen har vært spesielt positiv for Finnmark. Her har man hatt en prisøkning på 20 prosent fra 2003/2004 til inneværende slaktesesong. Når det gjelder slakteuttak i Finnmark, har det økt med hele 57 prosent fra perioden 2001/2003 til perioden 2004/2007.

     
Reindrift: Rein på beite. Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto
Reindrift
: Rein på beite. Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto

Økt omsetning
De viktigste målene i årets avtale er derfor å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer. For å nå disse målene vil bl.a. de produksjonsavhengige tilskuddene bli videreført. Disse tilskuddene legger til rette for økt slakting og produksjon og skaper forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver.

Reindrift: Regjeringen har i dag lagt fram Stortingsproposisjon om reindriftsavtale for 2008/2009.