Historisk arkiv

Tre i sentrum på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Tre: Skogbruket på Vestlandet har flytta fokus frå skogreising til logistikk, hogst og bruk av trevirke. Prosjektet tre i sentrum skal vere eit bidrag til utvikling av heile verdikjeda frå skogen til marknaden.

Tre: Skogbruket på Vestlandet har flytta fokus frå skogreising til logistikk, hogst og bruk av trevirke.  Prosjektet tre i sentrum skal vere eit bidrag til utvikling av heile verdikjeda frå skogen til marknaden. 

Vil nytte ressursane i skogen
Landbruks- og matdepartementet sitt arbeid med ein nasjonal strategi for auka avverking og den nyleg ferdigstilte kystskogbruksmeldinga stadfester ynskje om å nytte ressursane i skogen på ein betre måte, også langs kysten i Vest. Prosjektet "Tre i sentrum" skal ha god forankring i dette arbeidet og må sjåast som ein del av ei sterkare satsing på skogbruket i Hordaland, skriv Fylkesmannen si landbruksavdeling i siste nummer av Fylkesnytt.
 
Tre: Skogbruket på Vestlandet har flytta fokus frå skogreising til logistikk, hogst og bruk av trevirke.