Historisk arkiv

Jordbruk: Kart over kumøkk i Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Prosjekt BioKom har kartlagt viktige biogassressurser i Sør-Trøndelag. Målet er at blant annet husdyrgjødsel skal kunne benyttes som energi. Det vil gi viktige miljøgevinster på flere områder.

Jordbruk: Prosjekt BioKom har kartlagt viktige biogassressurser i Sør-Trøndelag. Målet er at blant annet husdyrgjødsel skal kunne benyttes som energi. Det vil gi viktige miljøgevinster på flere områder.

Biogass, som i hovedsak består av metan, kan produseres fra blant annet husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Oppgradert biogass har de samme egenskapene som naturgass. Store mengder metan, som er en sterk klimagass, dannes under tradisjonell lagring av husdyrgjødsel. Utnyttelse av gassen vil hindre at den lekker til atmosfæren og således gi en klimagevinst. Andre viktige miljøeffekter er erstatning av fossile brensel og bedre utnyttelse av gjødsel.

Biogasspotensialet i Sør-trøndelag tilsvarer energibruken til mer enn 15 000 husholdninger.

Jordbruk: Prosjekt BioKom har kartlagt viktige biogassressurser i Sør-Trøndelag. Målet er at blant annet husdyrgjødsel skal kunne benyttes som energi.