Historisk arkiv

Kulturlandskap: Engan/Ørnes og Kjelvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Engan/Ørnes og Kjelvik i Norland og Troms.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Engan/Ørnes og Kjelvik i Norland og Troms.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Engan/Ørnes og Kjelvik
Sted: Sørfold kommune, Nordland
Jordbruksregion: Fjordbygdene i Nordland og Troms
Områdetype: Fjordbygder med basis i norsk og samisk bosetning ved Leirfjorden. Gårdslandskap med innmark
Areal: 730 dekar

Kulturlandskap: Engan i Sørfold kommune i Nordland. Foto: Terje Nystadbakk.
Kulturlandskap: Engan i Sørfold kommune i Nordland. Foto: Terje Nystadbakk.

Engan/Ørnes ligger i Sørfold kommune på nordsiden av og innerst i Leirfjorden langs RV 613. Dette er to sammenhengende bygder som omfatter ca 690 daa inn- og utmarksareal. Engan/Ørnes er et typisk nordlandsk fjordlandskap som strekker seg fra 0-110 moh. og karakteriseres av brattbakker, sterk kupering og stor variasjon i jorddybde. Innenfor området er 38 grunneiere berørt av forvaltningsplanen, men bare to aktive bruk søker om produksjonstilskudd i jordbruket. 180 vinterfora sau, noen storfe og hester beiter i området.

Kulturlandskapet i Engan/Ørnes er sannsynligvis det største gjenværende og mest intakte av denne typen i Nordland fylke. Mye av arealet er i aktiv bruk og drives på en måte som ivaretar de biologiske verdiene og de varierte forholdene i dette kulturlandskapet.

Husmannsplassen Kjelvik ligger på sørsiden av Leirfjorden, 200-230 moh. Gården er et godt bevart kulturmiljø med fredete bygninger. Her var tidligere samisk bosetting. Plassen ble fraflyttet i 1967. Tunet består av en rekke bygninger for de ulike aktivitetene som ble drevet på gården: smie, eldhus, fjøs, våningshus, gårdskvern, jordkjeller og flere andre uthus. Bygningene med tomt eies av Sørfold kommune, mens jord-, skog- og utmarksarealene eies av fire grunneiere. Sørfold Lokalhistorielag forvalter bygningene på vegne av kommunen, bruker stedet til formidling av gamle håndverkstradisjoner og holder jordbruksarealene i hevd. Området og bygningene brukes av Saltenmuseet i undervisnings- og reiselivssammenheng.

Husmannsplassen fungerer som en levende formidler av kulturhistorie til tross for at den er fraflyttet. Kulturminner og bygninger viser en stor tidsdybde og avspeiler en lang og flerkulturell bosettingshistorie, med endring over tid.

Engan/Ørnes og Kjelvik anses å være representative for bosetting og næringsliv i Nordland slik det har fortonet seg i mange fjordbygder.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.