Historisk arkiv

Kulturlandskap: Jomfruland og Stråholmen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Jomfruland og Stråholmen.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Jomfruland og Stråholmen.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Jomfruland og Stråholmen
Sted: Kragerø kommune, Telemark
Jordbruksregion: Kysten fra Sør-Norge til Nordland
Områdetype: Kystlandskap på øyer ytterst i Kragerøskjærgården, med innmark og
beitelandskap i utmark
Areal: 3 600 dekar

Kulturlandskap: Stråholmen i Kragerø kommune i Telemark. Foto: Oskar Puschmann.
Kulturlandskap: Stråholmen i Kragerø kommune i Telemark. Foto: Oskar Puschmann.

Ytterst mot Skagerrak, i Telemarksskjærgården, øyner båtfolket to fyr. Når de nærmer seg, hever øyene seg over horisonten og viser resultatet av et samspill mellom gamle rester av omdannet grunnfjell med overdekning av breavsetninger som er en del av det store raet.
Øyene har et rikt og variert plante- og dyreliv på land, i strandsonen og i sjøen.

De eldste spor etter mennesker på øyene går tilbake til ca 2000 år f.Kr., men fast bosetning er av noe yngre dato. Mer dokumentert aktivitet finner vi fra middelalderen med kombinasjon av sjøfart, losvirksomhet, fiske og jordbruk. De to fyrtårna og restene av Deccastasjonen på Jomfruland, så vel som nøytralitetsvaktstasjonen på Stråholmen og fortøyningsplasser og havneanlegg for båter, er viktige kulturminner fra sjøfart, fiske og forsvar.

Jordbruket setter sitt preg på øyene gjennom bebyggelse, husdyrbruk og kultivering av vegetasjonen. Klyngetunet på Stråholmen og gårdstuna og driftsbygningene på Jomfruland, er særpregede kulturminner sammen med tangplassene, veisystemet, kudammene og ikke minst steingjerdene. Rester etter gravrøyser gir tidsdybde og grunnlag for spørsmål og kanskje videre undersøkelser.

Jordbruket har gått gjennom mange faser, fra sjølberging, spesialisering og eksport av grønnsaker og tanggjødsel til mekanisering og mer ensrettet produksjon av mjølk og kjøtt. Utviklingen har gått fra intensivt drevet og gjødslet grasmark til mer ekstensivt drevet og ugjødslet beite. Mye areal går tilbake til kratt og skogvegetasjon. Denne drift en gir et stort utvalg av forekomster med ulike typer biologiske samfunn der alt fra mikroorganismer til innsekter, planter og fugl gir muligheter for opplevelser og læring. Store deler av Stråholmen og deler av Jomfruland er vernet etter naturvernloven. På Stråholmen er gjengrodde arealer ryddet og tatt i bruk som beitemark for villsau.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.