Historisk arkiv

Kulturlandskap: Makkenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Makkenes i Finnmark.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Makkenes i Finnmark.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Makkenes
Sted
: Vadsø kommune, Finnmark
Jordbruksregion: Kysten i Troms og Finnmark
Områdetype: Gårdslandskap med innmark og slåttenger på tre nes ved Varangerfjorden
Areal: 200 dekar

Kulturlandskap:Makkenes i Vadsø kommune i Finnmark. Foto: Cecilie Hansen.
Kulturlandskap: Makkenes i Vadsø kommune i Finnmark. Foto: Cecilie Hansen.

Makkenes er et sjeldent kulturlandskap med store biologiske verdier og interessant kulturhistorie. Området ligger rett vest for fylkeshovedstaden Vadsø, ved Varangerfjordens vide bredder. Noen av engene er blant de flotteste i Finnmark. De er artsrike og viser spor av å ha vært i drift i lang tid. Her finnes urterike slåtteenger med et «gammeldags preg» i behold, blant annet en stor bestand av silkenellik som regnes som truet på landsbasis.

Langs kysten av Finnmark livnærte folk seg av både jordbruk og fiske, og gårdene ble plassert nær havet slik vi ser i Makkenes.

Fram til rundt 1600-tallet var dette området et av Varangersamenes sommerboplasser, og meget gamle tufter finnes fremdeles i engene. Sommerboplassene ga grunnlag for fiske og et enkelt jordbruk. Vinterboplassene lå lenger inn i landet, der skogen sikret tilgang påved til fyring og andre formål.

På 1600-tallet etablerte finske og norske bosettere seg her med et lite fiskevær. Bosetningsmønsteret og byggeskikken hos kvenene skilte seg ut fra det som var vanlig ellers i Finnmark. Boligene var av tømmer og gammer ble sjelden brukt. Våningshus og fjøs ble ofte bygd i ett, eller i det minste forbundet med en svalgang. Denne byggeskikken stammer sannsynligvis fra russisk område, og er i Finnmark hovedsakelig utbredt på Varangerhalvøya. Husene betegnes derfor ofte som "varangerhus". På Varangerhalvøya var
det liten tilgang på tømmer, og bygningene består derfor av tømmer og never som ble importert fra Russland gjennom Pomorhandelen. I tillegg ble det brukt rekved.

Makkenes ligger langs Nasjonal turistvei mot Hamningberg og er lett tilgjengelig fra hovedveien. Området oppleves best til fots langs fjæra.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.