Historisk arkiv

Kulturlandskap: Nordmarksplasser i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Nordmarksplasser i Oslo.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Nordmarksplasser i Oslo.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Nordmarksplasser, Oslo
Sted: Oslo kommune, Oslo
Jordbruksregion: Sør- og Østlandets skogstrakter
Områdetype: Skogsplasser med tun, innmark med slåttearealer og gamle beiter på høydedraget mellom Maridalen og Sørkedalen
Areal: 330 dekar

Kulturlandskap: Nordmarksplasser i Oslo. Foto: Turid Rikheim, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold.
Kulturlandskap: Nordmarksplasser i Oslo. Foto: Turid Rikheim, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold.

Området i Oslo består av fire plasser fra 1700-tallet. Disse ligger som vakre, åpne og grønne juveler i den store granskogen i Nordmarka.  Plassene er Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter. Disse var tidligere setrer tilknytta storgårdene i Aker. Finnerud var opprinnelig finneboplass fra samme tid. Mange av slåttengene og beitene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid. Plassene har godt bevarte gårdsmiljøer med verdifull bebyggelse. De ligger vakkert til i landskapet, i nært samspill med kupert innmark som er omkranset av vekslende gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier. Her er rydningsrøyser og steingjerder. En overgrodd kalkovn ligger på Svartorseter. Det finnes også mange hytter i området, de fleste fra 1920-åra.

Kulturlandskapet er representativt i forhold til driftsformer og bosettingsmønster før industrialiseringen og har særpreg med spesielt artsinnhold i engene. Her vokser det et stort antall svært sjeldne planter, som drakehode, marisko, knottblom og engmarihand. Kombinasjonen av kalkrikt jordsmonn og kontinuerlig drift over lang tid har gitt opphav til disse sjeldne og artsrike slåtteengene og beitene med spesiell flora og spesielle kulturminner.

Området har hatt og har fortsatt stor betydning for det tradisjonelle marka-friluftslivet til Oslos innbyggere. Det går mange merka stier og løyper gjennom området. Hyttene til de gamle Kristiania-skiklubbene, flere i «nasjonal» stil, er viktige også i skisportens og friluftslivets historie.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.